Werk in uitvoering

Natuurherstel Binnenveld

In het Utrechtse deel van het Binnenveld werken we in opdracht van Provincie Utrecht aan een robuust netwerk van soortenrijke graslanden op vochtige veengrond.

Locatie

Utrechtse deel van Binnenveld, in het beekdal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse stuwwallen (tussen Veenendaal en de Nederrijn bij Wageningen).

Looptijd

Het project kent meerdere fases:

  • 2021: afronding onderzoek- en ontwerpfase
  • 2021 t/m maart 2022: sanering door provincie Utrecht
  • januari 2022 t/m september 2022: technische uitwerking, vergunningentraject en selectie aannemer
  • september 2022 t/m maart 2023: uitvoering werkzaamheden fase 1 in de Achterbergse Hooilanden
  • september 2023 t/m januari 2024: uitvoering werkzaamheden fase 2 in de Achterbergse Hooilanden, Fortuinzicht en de Hellen. Gedurende de werkzaamheden kan het zijn dat er op de Grebbeweg soms enige vertraging voorkomt tot 1 december 2023.

Het gebied wordt in twee fases aangelegd, om rust te bieden aan de opengraslandbroeders zoals kievit, kwartel en wulp tijdens het broedseizoen. Ook behouden we hierdoor tijdens de werkzaamheden voldoende geschikt leefgebied voor grote modderkruiper en waterspitsmuis.

Over Binnenveld

Binnenveld is een uniek beekdal, ontstaan aan het einde van de ijstijd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Veluwe. Het dal bestond uit drassig land met veel water. Een ideale plek voor veenontwikkeling met soorten zoals geel schorpioen- mos die thuishoren op nat en botanisch grasland. In de 19e en 20e eeuw zijn de percelen voor agrarische productie ontwatert. Met de maatregelen herstellen we de kwetsbare natuur in dit Natura 2000 gebied. Samen met de gebieden op de Binnenveldse Hooilanden in Gelderland, waar de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond, vormen ze een aaneengesloten natuurgebied van soortenrijke graslanden op vochtige veengrond.

Natte en botanische graslanden

In het Utrechtse deel van Binnenveld werkt Staatsbosbeheer aan natuurherstel. Dit is nodig om de soortenrijkdom aan planten en dieren in stand te houden en verder te ontwikkelen. Daarvoor is een ruim en aaneengesloten gebied van natte en botanische graslanden nodig. De werkzaamheden maken deel uit van de landelijke aanpak in het kader van Natura 2000 en de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de provincie Utrecht. En ze zijn een logisch vervolg op de eerder uitgevoerde kavelruil, waardoor de landbouwstructuur is verbeterd en de natuuropgave gerealiseerd kan worden.

Hellen, Fortuinzicht en Achterbergse Hooilanden

De werkzaamheden vinden plaats in 3 deelgebieden: de Hellen, Fortuinzicht en Achterbergse Hooilanden. 

Achterbergse Hooilanden
Dit gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hier komen verschillende typen botanische graslanden. De voedselrijke en veraarde bovenlaag wordt afgeplagd, waarna de vrijgekomen grond naar omliggende agrariërs gaat die zich hiervoor hebben aangemeld. Ook wordt de waterhuishouding aangepast, zodat het kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug langer wordt vastgehouden in het natuurgebied. De doelen sluiten aan bij de N2000-gebieden. Samen met de Binnenveldse Hooilanden ontstaat er een aaneengesloten natuurgebied in het beekdal rondom de Grift.

Fortuinzicht
Dit nieuwe gebied is straks niet alleen een buffer voor de Hellen (tegengaan van wegstromen kwelwater) maar heeft ook een functie als ecologische verbinding met de gebieden aan de Gelderse kant van de Grift; de Bennekomse Meent en Binnenveldse Hooilanden. Er komt kruiden- en faunarijk grasland met daarin poelen en sloten met natuurvriendelijke oevers.

De Hellen
De maatregelen in de Hel en Blauwe Hel richten zich op herstel en behoud van de bijzondere mos- en graslanden en moerassen. De waterhuishouding wordt aangepast zodat agrarisch water buiten het gebied blijft en alleen het goede kwelwater beschikbaar is voor de natuur. Door het verwijderen van ruigte en spontane bos- en struikopslag herstellen we mos- en graslanden en moeras.

Werkzaamheden in het veld

  • Plaggen: het op verschillende dieptes verwijderen van de veraarde en voedselrijke toplaag.
  • Boomopslag verwijderen: verwijderen van spontaan gegroeide struiken & bomen waardoor zeldzame planten in graslanden en moeras behouden blijven.
  • Waterhuishouding aanpassen: door het plaatsen van stuwen komt het waterpeil tot in de wortelzone van het gras en voorkomen we veenoxidatie (CO2 uitstoot). Greppels en sloten worden deels opgevuld met grond.
  • Beheerpaden en opslaglocaties: met grond ophogen van de paden waardoor machines voor maaien en afvoeren van nat gras beter de gebieden in kunnen.

Belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden worden via de lokale media op de hoogte gehouden en geïnformeerd via gebiedsexcursies of per brief. 

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met provincie Utrecht, gemeenten Veenendaal en Rhenen en Waterschap Vallei en Veluwe. Provincie Utrecht is financier en opdrachtgever voor de uitvoering.

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig naar de voortgang van het project? Houd de nieuwsbrief dan in de gaten.

Meer informatie

Downloads

Contact
maarten van der valk
Maarten van der Valk Projectleider
Meer over dit onderwerp