Vastgoed

Natuurinclusief boeren

Staatsbosbeheer wil met 80 boerenbedrijven een samenwerking aangaan om hen te helpen over te schakelen op natuurinclusieve landbouw. Wij doen dat omdat we daarmee de natuurkwaliteit kunnen verbeteren en omdat we daarmee kunnen bijdragen aan de landbouwtransitie.

Natuurinclusieve landbouw. Wat is het?

Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie, gebruikmakend van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft. Het versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland, waarbij het de bedoeling is om de kringloop op het boerenbedrijf zoveel mogelijk te sluiten. We streven ernaar om samen te werken met boeren op minimaal niveau 2.

Waarom stimuleren wij natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer beheert ruim 270.000 hectare natuur. 50.000 hectare hiervan beheren we samen met boeren. Juist omdat we zoveel grond beheren, willen we een deel van onze natuurgrond inzetten om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals de transitie in de landbouw. Dit doen wij – mede op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) - door grond pachtvrij te maken voor agrarische bedrijven die natuurinclusiever willen gaan werken. Uiteraard zetten we daar onze kennis van natuur bij in. Wij willen langdurig samenwerken met veehouders, akkerbouwers en gemengde bedrijven. Lees er hier meer over.

Waarom is natuurinclusieve landbouw voor jou interessant?

•  Je krijgt langere gebruikszekerheid: Staatsbosbeheer faciliteert met pachtcontracten voor maximaal 12 jaar aaneengesloten.
•  Je krijgt via de openbare aanbesteding de mogelijkheid om natuurgrond bij je bedrijf te betrekken die past bij jouw bedrijfsvoering.
• Je kan gebruik maken van kennis en kunde van de medewerkers van Staatsbosbeheer, en van het netwerk van Staatsbosbeheer om je te helpen, te ondersteunen en bij het verder optimaliseren van jouw natuurinclusieve bedrijfsvoering.
•  Je kan deelnemen aan leernetwerk-bijeenkomsten met collega’s die ook een natuurinclusieve samenwerking met Staatsbosbeheer hebben.
•  Je doet extra ervaring op met de uitdaging om natuur en biodiversiteit op een rendabele manier te integreren in jouw bedrijfsvoering.
•  Je helpt mee aan de aan het ontwikkelen van ecologisch kwalitatieve overgangszones tussen natuur en landbouw op jouw terrein.

Wanneer kom je in aanmerking?

Voordat we gaan samenwerken, willen we weten hoe natuurinclusief jouw huidige bedrijfsvoering al is en welke ambities je voor de toekomst hebt. Thema's die van belang zijn voor een geslaagde landbouwtransitie op basis van het programma natuurinclusieve landbouw zijn:

  • stimuleren van biodiversiteit op eigen gronden;
  • groenblauwe dooradering en behoud en verbetering van landschap op eigen gronden;
  • sluiten van kringlopen op bedrijfsniveau.

We kijken hierbij naar drempelwaarden en streefwaarden (waar streven we naartoe in de samenwerking). De belangrijkste zijn:

  • dat jouw bedrijf zeer dicht bij een van onze terreinen ligt;
  • dat je een substantieel aandeel eigen grond hebt of grond duurzaam in gebruik hebt van derden, anders dan terreinbeherende organisaties (TBO’s);
  • dat je op eigen actief bent met agrarisch natuurbeheer (ANLb/SNL);
  • dat je op eigen grond gebiedseigen landschap herstelt met behulp van groenblauwe dooradering (ecologisch water- en bodembeheer, landschapsbeheer en erfbeheer);
  • dat je jouw bedrijfsvoering verduurzaamt.

Transparant en openbaar

Staatsbosbeheer moet, als overheidsinstantie, voldoen aan het zogenaamde Didam-arrest. Dat betekent dat de pacht transparant en openbaar wordt uitgeven. Het kan zo zijn dat een collega-boer bezwaar maakt op de natuurinclusieve samenwerking en pacht, omdat diegene vindt en denkt dat hij of zij dat net zo goed kan. Staatsbosbeheer maakt dan op basis van de KPI score natuurinclusieve landbouw (pdf) opnieuw een afweging wie de beste gegadigde is.

Welke boeren doen al mee?

Steeds meer boeren kiezen ervoor een samenwerking met Staatsbosbeheer aan te gaan voor natuurinclusieve landbouw. Bekijk het overzicht van alle boerenbedrijven per provincie die met ons samenwerken.

Bekijk hier het overzicht
Contact
Natuurinclusieve landbouw Ben je geïnteresseerd in een natuurinclusieve samenwerking en zie je daartoe ook concrete mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.