Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Organisatie

Bij Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, werken 1.270 medewerkers. De algehele leiding van Staatsbosbeheer is in handen van directeur Sylvo Thijsen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort.

Missie

Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.

Provinciale organisatie en landelijke staf

De provinciale organisatie - de 'buitenorganisatie' - is de spil van Staatsbosbeheer. Deze bestaat uit een provinciehoofd, soms een gebiedsmanager, een of meerdere teamleiders, boswachters en medewerkers beheer. Zij worden ondersteund door de landelijke staf. Zie ook: feiten en cijfers en organisatieschema.

In de mandaatregeling Staatsbosbeheer is de bevoegdheidsverdeling binnen de organisatie vastgelegd. Zie Mandaatregeling Staatsbosbeheer (d.d. 31-12-2021) in de Staatscourant.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de werkzaamheden van de directie van Staatsbosbeheer en de directie met raad en daad terzijde te staan. Taak en leden Raad van Toezicht

Adviesgroepen

Staatsbosbeheer wil graag dat natuur dicht bij de mensen is en blijft. Wij laten ons daarom adviseren door verschillende advies- en gebruikersgroepen.

Zelfstandig bestuursorgaan

Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). De organisatie is bij wet ingesteld en als zodanig een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, ressorterend binnen het domein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De wettelijke taak is het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer (zie ook: Staatsblad 1997, 514). Staatsbosbeheer heeft een brede maatschappelijke rol en is in dit opzicht geen natuurbeschermingsorganisatie pur sang maar eerder te karakteriseren als een groen nutsbedrijf.

Relatie ministerie en provincies

Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNV voor het realiseren van internationale doelen: Natura 2000, Habitatrichtlijn, Wet natuurbescherming en Verdrag van Malta. Hiertoe is op 4 december 2014 een convenant (pdf) ondertekend.

Van de provincies ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook dragen de provincies financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Verantwoording

We vinden het belangrijk te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Open en eerlijk en altijd toegankelijk voor verbeterpunten en andere zienswijzen. Daarom laten we graag zien aan wie en op welke wijze we verantwoording afleggen. Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de Rijksoverheid honderdduizenden hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor ruim zestien miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren. Verantwoording aan overheid en publiek

Historie

Toen ons land werd gekenmerkt door een tekort aan bos en toename van zandverstuivingen, werd Staatsbosbeheer opgericht. Op 21 juli 1899 om precies te zijn. Daarmee schrijven we al 120 jaar geschiedenis op het gebied van natuur. De tijden zijn veranderd, en Staatsbosbeheer veranderde mee. Lees meer over de geschiedenis van Staatsbosbeheer.