Over Staatsbosbeheer

Organisatie

Staatsbosbeheer, opgericht in 1899, is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT): het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. De algehele leiding is in handen van directeur Sylvo Thijsen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort.

Missie

Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.

Provinciale organisatie en landelijke staf

De provinciale organisatie - de 'buitenorganisatie' - is de spil van Staatsbosbeheer. Deze bestaat uit een provinciehoofd, soms een gebiedsmanager, een of meerdere teamleiders, boswachters en medewerkers beheer. Zij worden ondersteund door de landelijke staf. Zie ook: feiten en cijfers en organisatieschema (pdf).

In de mandaatregeling Staatsbosbeheer is de bevoegdheidsverdeling binnen de organisatie vastgelegd. Zie Mandaatregeling Staatsbosbeheer (d.d. 11-12-2023) in de Staatscourant. 

Zelfstandig bestuursorgaan

Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). De organisatie is bij wet ingesteld en als zodanig een zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid, ressorterend binnen het domein van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De wettelijke taak is het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen. Deze taak is geborgd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft een brede maatschappelijke rol en is in dit opzicht geen natuurbeschermingsorganisatie pur sang maar eerder te karakteriseren als een groen nutsbedrijf.

Relatie ministerie en provincies

Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de verantwoordelijkheid van het Ministerie van LVVN voor het realiseren van internationale doelen: Natura 2000, Habitatrichtlijn, Wet natuurbescherming en Verdrag van Malta. Hiertoe is op 4 december 2014 een convenant (pdf) ondertekend.

Van de provincies ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook dragen de provincies financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Recreatieschappen

Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebieden voor een aantal recreatieschappen in Utrecht en Zuid-Holland. Daarnaast ontwikkelen, begeleiden en realiseren we projecten die ervoor zorgen dat deze gebieden nóg aantrekkelijker worden om naar buiten te gaan.

Historie

Toen ons land werd gekenmerkt door een tekort aan bos en toename van zandverstuivingen, werd Staatsbosbeheer opgericht. Op 21 juli 1899 om precies te zijn. Daarmee schrijven we al 120 jaar geschiedenis op het gebied van natuur. De tijden zijn veranderd, en Staatsbosbeheer veranderde mee. 

Lees meer over de geschiedenis van Staatsbosbeheer