Zakendoen met Staatsbosbeheer

Vastgoed: grond en gebouwen

Grond en gebouwen vormen samen het kapitaal van Staatsbosbeheer. We hebben dit vastgoed in eigendom en beheren het om onze doelstellingen te realiseren op het gebied van natuur, recreatie, cultuurhistorie en duurzame grondstoffen. We beheren 270.000 hectare grond en verpachten ruim 15 procent hiervan aan boeren. We zorgen voor bijna 2.000 gebouwen, waarvan 800 monumenten, en zoeken mogelijkheden om die duurzaam te exploiteren.

Verkoop en verhuur

We verkopen alleen vastgoed dat niet meer bijdraagt aan de realisatie van onze doelstellingen. Voor gebouwen zoals boswachterswoningen of bedrijfspanden die we niet meer nodig hebben, iets wat heel soms gebeurt, gaan we op zoek naar nieuwe gebruikers. Het gebouw wordt verkocht via een makelaar en de ondergrond wordt in principe in erfpacht uitgegeven. Daarnaast verkopen we soms losse percelen (agrarische) grond. We zoeken ook af en toe ondernemers voor een horecalocatie of voor de duurzame exploitatie van bijvoorbeeld een monument, zodat het behouden kan blijven. Hieronder vind je de objecten die we nu aanbieden.

Bekendmakingen onderhandse uitgifte grond en gebouwen

Staatsbosbeheer geeft, als overheidsorganisatie, vastgoed in beginsel alleen uit via een openbare procedure. Maar in uitzonderingsgevallen doen we dat ook onderhands: wanneer bij voorbaat vaststaat dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de overeenkomst. Dit voornemen met de motivering ervan maken we vooraf bekend via deze website. Daarmee geven we invulling aan het Didam-arrest (Hoge Raad d.d. 26 november 2021).

Bekijk de bekendmakingen van Staatsbosbeheer van voornemens voor onderhandse uitgifte en de wijze waarop en termijn waarbinnen u kunt reageren.

Bekendmakingen recreatieschappen

Staatsbosbeheer beheert natuur- en recreatiegebieden voor de recreatieschappen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De voornemens voor onderhandse uitgifte van grond of gebouwen van deze recreatiegebieden worden bekendgemaakt via de websites van deze schappen:

Pachten

Staatsbosbeheer verpacht circa 40.000 hectare natuurgrond aan zo’n 3.000 boeren voor agrarisch medegebruik. Dit gaat alleen over geliberaliseerde pacht. Boeren kunnen hier beperkt maaien en hun vee laten grazen en beheren zo het gebied. Uiteraard staat ook in deze gebieden de biodiversiteit bovenaan. Wij streven er naar zo veel mogelijk met natuurinclusieve boeren samen te werken. Lees meer over pachten bij Staatsbosbeheer.

Ook interessant