Natuurgebied

Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en heel veel vogels... De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Beheer van de Oostvaardersplassen

De Provincie Flevoland is sinds 2016 verantwoordelijk voor het beleid, Staatsbosbeheer voert het beheer uit. In 2018 is een nieuwe koers vastgesteld voor het gebied, gebaseerd op de adviezen van de commissie van Geel. Hierin staan vogels centraal.

In 2018 is er nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen geformuleerd. De gemaakte keuzes zijn vertaald in een Managementplan en leggen de basis voor de toekomst en de landschappen van dit bijzondere vogelgebied zoals gevisualiseerd in de folder Oostvaardersplassen, beheren voor biodiversiteit, landschap en beleving.

Impuls biodiversiteit

De komende jaren werken we aan een afwisselend en gevarieerd landschap in de Oostvaardersplassen. De soortenrijkdom aan planten, bodemleven, vogels en andere dieren (de biodiversiteit) krijgen hierdoor een impuls. Daarnaast krijgt de bezoeker de komende jaren nog meer mogelijkheden om dit natuurgebied te ervaren. De ontwikkelingen in het Oostvaardersplassengebied sluit naadloos aan op de inrichting van Nationaal Park Nieuw Land. Hiervoor werkt Staatsbosbeheer samen met provincie en andere partners.

Wetland voor vogels

In het nieuwe beheerplan voor de Oostvaardersplassen is het doel om een halfopen landschap te creëren, met naast open water en grasland voldoende riet, struwelen en ruigtes om de Natura 2000-doelen te borgen en de biodiversiteit te verhogen. Uitgangspunt is het behouden en verbeteren van het leefgebied van 31 vogelsoorten die afhankelijk zijn van het uitgestrekte wetland. Daarom werken we aan de ‘reset’ van het moeras in de Oostvaardersplassen, zodat er een groter, vitaler rietmoeras ontstaat als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. Ook maken we onder meer stukken van het grasland in het gebied natter en investeren we in meer beschutting. Om de landschappelijke variatie te realiseren, sturen we op de aantallen grazers in het gebied en breiden we de mogelijkheden voor bezoekers uit om de natuur te ervaren. Deze en andere opgaven voor het natuurgebied zijn vertaald in projecten om de natuurwaarden en de belevingsmogelijkheden verder te verbeteren. Bekijk alle lopende projecten.

 

Meer informatie