Natuurgebied

Oostvaardersplassen

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes en heel veel vogels... De Oostvaardersplassen zijn uniek voor Nederland, én Europa.

Vogels van de Oostvaardersplassen

Grauwe gans

De komst van tienduizenden grauwe ganzen heeft de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen ingezet. De dieren kwamen direct na de inpoldering af op het rietmoeras, omdat ze hier in alle rust ruien. Tegelijkertijd graasden zij het riet af, waardoor het moeras niet volledig dichtgroeide. Dankzij de ganzen is de Oostvaardersplassen een afwisselend gebied dat ruimte biedt aan allerlei andere planten en dieren.

Doortrekkers en wintergasten

De Oostvaardersplassen is van groot (inter)nationaal belang voor vogels op doortrek. Tienduizenden zilverplevieren, goudplevieren, spreeuwen, kieviten en allerlei soorten steltlopers doen het gebied aan op hun jaarlijks trek tussen hun broedgebied en hun overwinteringsgebied. Ook overwinteren er in de Oostvaardersplassen elk jaar vele duizenden brandganzen en kolganzen. Voor ruiende grauwe ganzen is het een van de belangrijkste gebieden in Noordwest-Europa.

Vogeltellingen

Op gezette tijden vinden vogeltellingen plaats om na te gaan welke vogels in het gebied leven en hoe de vogelstand zich ontwikkelt. Kijk bij Links en downloads voor alle rapporten.

 

Natura 2000-lijst beschermde soorten Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een Nederlandse Natura2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit van de Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied staan maar liefst 31 vogelsoorten die in Europa beschermd zijn en waarvoor de Oostvaardersplassen van (internationaal) belang zijn. Het zijn vooral vogels die in het moeras of de grote wateren leven.

Beschermde soorten

 • roerdomp (Botaurus stellaris)
 • woudaap (Ixobrychus minutes)
 • kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
 • grote zilverreiger (Egretta alba)
 • lepelaar (Platalea leucorodia)
 • wilde zwaan (Cygnus cygnus)
 • brandgans (Branta leucopsis)
 • nonnetje (Mergus albellus)
 • zeearend (Haliaeetus albicilla)
 • bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
 • blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
 • porseleinhoen (Porzana porzana)
 • kluut (Recurvirostra avosetta)
 • kemphaan (Philomachus pugnax)
 • blauwborst (Luscinia svecica)
 • dodaars (Tachybaptus ruficollis)
 • aalscholver (Phalacrocorax carbo)
 • kolgans (Anser albifrons)
 • grauwe gans (Anser anser)
 • bergeend (Tadorna tadorna)
 • smient (Anas penelope)
 • krakeend (Anas strepera)
 • wintertaling (Anas crecca)
 • pijlstaart (Anas acuta)
 • slobeend (Anas clypeata)
 • tafeleend (Aythya ferina)
 • kuifeend (Aythya fuligula)
 • grutto (Limosa limosa)
 • snor (Locustella luscinioides)
 • rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
 • grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus)