Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Beleid en beheer

De verantwoordelijkheden rond de Oostvaardersplassen zijn veranderd. De provincie Flevoland is nu verantwoordelijk voor het beleid, Staatsbosbeheer voert het beheer uit. De nieuwe koers, gebaseerd op de adviezen van de commissie van Geel, is door de provincie omarmd en vormt de basis voor het nieuwe beheer.

Initiatiefvoorstel

Op 8 februari 2017 werd in Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied aangenomen. Vervolgens startte Gedeputeerde Staten met het in beeld brengen van de kaders (o.a. wet- en regelgeving) die van toepassing zijn. Aan een externe deskundige werd gevraagd een advies voor het juridisch kader op te stellen. Dit advies (pdf) werd opgeleverd en diende als basis voor een nieuw op te stellen beleidskader.

Commissie van Geel

Voor het opstellen van dit beleidskader stelde Gedeputeerde Staten van Flevoland in november 2017 een begeleidingscommissie in: de Commissie Van Geel. Op 25 april 2018 presenteerde deze commissie het rapport Advies Beheer Oostvaardersplassen, een nieuw beleidskader voor de Oostvaardersplassen. Het advies werd aangeboden aan gedeputeerde Harold Hofstra. Provinciale Staten van Flevoland heeft op 11 juli 2018 het advies van de Commissie Van Geel vastgesteld als integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen.

Convenant

Op 20 juli 2018 hebben gedeputeerde Harold Hofstra van Provincie Flevoland en directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer een convenant ondertekend om de verdere ontwikkeling van de Oostvaardersplassen op basis van het genoemde beleidskader vorm te geven. In het convenant zijn zowel afspraken voor de korte termijn als voor de lange termijn vastgelegd.

Met de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor de natuur en uitbreiding van de bereikbaarheid, recreatie en de voorzieningen in het Oostvaardersplassengebied. Het aantal grote grazers zal op termijn maximaal 1.500 dieren bedragen. Er wordt een nieuw integraal managementplan opgesteld. Voor de korte termijn wordt geïnvesteerd in vernatting en meer beschutting en het terugbrengen van de begrazingsdruk.

Op weg naar Nationaal Park Nieuw Land

Sylvo Thijsen: “Het landschap zal worden ontwikkeld tot een half open landschap met naast open water en grasland voldoende riet, struwelen en ruigtes om de Natura 2000-doelen te borgen. Hiertoe zullen onder meer stukken van het gebied natter worden gemaakt. Om de landschappelijke variatie te realiseren zal er gestuurd moeten worden op de aantallen grazers in het gebied. Vroeg reactief beheer is daar niet op gericht."

"Er gaat een nieuwe vorm van faunabeheer komen waarbij rustgebieden en actief beheerde zones ervoor zorgen dat de Natura 2000-doelen worden gerealiseerd en dat een afwisselend landschap gaat ontstaan. Staatsbosbeheer zal ook gebruik maken van de kennis en ervaring van externe deskundigen om zowel de aantalsontwikkeling van de dieren in de hand te houden, als ook aan de sociale aspecten van het kuddegedrag aandacht te geven en aan de fysieke behoeften van beschutting, voldoende water en voedsel tegemoet te komen.

"De kuddes grote grazers zullen, ook al zijn ze kleiner in omvang, naar de toekomst hun bijzondere aantrekkingskracht blijven houden. Zowel de inrichting als het beheer vragen om zorgvuldige uitwerking. De contouren van het managementplan, dat nu wordt opgesteld, zullen in de winter 2018/2019 beschikbaar zijn. Het wordt anders. En dat vraagt zorgvuldige voorbereiding. Met verschillende partijen werken Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer aan een nieuw beheermodel. De herinrichting van het landschap en de reset van de grote grazers zijn stappen om te komen tot een nieuw evenwicht in het gebied. Dat doen we in samenspraak met betrokkenen. Met deze inzet voor Nationaal Park (in wording) Nieuw Land kunnen we in Flevoland laten zien dat we met aansprekende natuur bijdragen aan de regionale economie en aantrekkelijk kunnen zijn voor onze dichtbevolkte Randstad.”

Van beleid naar projecten

Deze – en andere opgaven voor het natuurgebied zijn vertaald in een aantal projecten om de natuurwaarden en de belevingsmogelijkheden verder te verbeteren. De projecten zijn in uitvoering of beginnen op korte termijn.

Zelf het gebied ontdekken? Zie natuurgebied Oostvaardersplassen.

Boswachter Hans-Erik Kuypers
Vragen over dit onderwerp? Hans-Erik Kuypers