Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Oostvaardersplassen

Dossier: Oostvaardersplassen Overzicht van dossiers

Ons land heeft een natuurgebied dat uniek is in Europa: de Oostvaardersplassen. In het moerasgebied tussen Almere en Lelystad is alles veel en groots. Vooral de aanwezigheid van duizenden paarden, runderen en edelherten roept regelmatig vragen en reacties op.

De beleidsverantwoordelijkheid voor het natuurgebied ligt bij de Provincie Flevoland. Als beheerder van de Oostvaardersplassen hebben we grote kennis van het gebied. We werken vanuit een visie en een vastgesteld beheerplan. In dit dossier leest u over de grote grazers en over het beheer.

Initiatiefvoorstel

Op woensdag 8 februari 2017 is in de Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied aangenomen. Na Provinciale Staten is nu Gedeputeerde Staten van Flevoland aan zet. 

Vervolgens is Gedeputeerde Staten gestart met het in beeld brengen van de kaders (o.a. wet- en regelgeving) die van toepassing zijn. Aan een externe deskundige is gevraagd een advies voor het juridisch kader op te stellen. Dit advies (pdf) is inmiddels opgeleverd en dient als kader voor het op te stellen beleidskader. Voor het opstellen van dit beleidskader is een begeleidingscommissie ingesteld, ondersteund door een extern bureau. Zij maken een advies dat wordt verwerkt in het beleidskader. Staatsbosbeheer, in de rol van beheerder, wordt hierbij betrokken. Over het gehele proces zijn procesafspraken gemaakt. Besluitvorming over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor het beleidskader staat voor medio december op de agenda. Tot die tijd blijft het bestaande beleid van kracht.

Commissie van Geel

De commissie van Geel werkt momenteel aan een nieuw beleidskader Oostvaardersplassen in opdracht van GS van Flevoland. Daarvoor spreken leden van de commissie diverse mensen en organisaties waaronder Staatsbosbeheer. Voor Staatsbosbeheer is een zorgvuldige integratie van de natuurdoelstellingen (met name Natura 2000), de mogelijkheden om de Oostvaardersplassen te beleven (Nationaal Park) en het dierenwelzijn van de konikpaarden, Heckrunderen en edelherten leidend. Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat met de ervaringen die de afgelopen jaren opgedaan op deze drie terreinen er weer nieuwe perspectieven zullen ontstaan. Op 25 april 2018 wordt het eindrapport van de Commissie van Geel verwacht.

Meer informatie

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten