Zakendoen met Staatsbosbeheer

Beschermen, beleven en benutten

Beschermen en ontwikkelen van het groene erfgoed van Nederland, dat is onze missie. Zodat huidige én toekomstige generaties de vele waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten ervan. Samen met partijen in verschillende sectoren ontwikkelen we duurzame initiatieven om deze missie te verwezenlijken.

Klimaat

Bos en natuur zijn belangrijk bij de aanpak klimaatverandering. Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit en brengt kennis en ervaring in om CO2 te binden. Zo gaan we onder meer extra bos aanleggen en door ons beheerde veengebieden vernatten, als bijdrage aan dat Klimaatakkoord. Maar we stellen ook grond beschikbaar voor wind- en zonne-energie en leveren duurzaam hout en biogrondstoffen.

Meer bos

In scenario’s voor het aanpakken van de klimaatverandering spelen bos en natuur een belangrijke rol. Dat is logisch. Bos en natuur hebben namelijk een grote capaciteit om CO2 op te slaan. Juist daarom willen we komende jaren 5.000 hectare extra bos aanleggen. Dat is ook een van de maatregelen die zijn genoemd in het Klimaatakkoord. Daarbij werken we o.a. samen met zakelijk partners. Lees meer over opslaan van CO2.

Wind- en zonne-energie

We kijken welke locaties geschikt zijn voor grootschalige opwekking van wind- of zonne-energie, zoals bijvoorbeeld op grasland, akkers, water of boven parkeerplaatsen. We geven die locaties in gebruik aan marktpartijen, die daar voor eigen rekening en risico een installatie exploiteren. Uiteraard gebeurt dit alleen op plekken waar natuur en landschap het toestaan. Onderzoek naar gevolgen voor natuur en landschap is een vast onderdeel van de planvorming. De opbrengst gebruiken we voor het beheren van natuurgebieden en realiseren van recreatievoorzieningen. Lees meer over wind- en zonne-energie.

Grond en gebouwen

Grond en gebouwen vormen samen het kapitaal van Staatsbosbeheer. We beheren 270.000 hectare grond. 5.000 boeren pachten ruim 15 procent van deze oppervlakte. We zorgen voor honderden gebouwen: buitencentra, observatiehutten, vakantiewoningen en maar liefst 800 monumenten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om gebieden te ontwikkelen of vastgoed te exploiteren. Samen met partijen die duurzaamheid en ondernemerschap graag willen verbinden.

Onroerend goed

In veel natuurgebieden die we beheren, staan gebouwen. Oude boswachterswoningen en voormalige bedrijfsgebouwen, soms monumenten. Vaak staan deze gebouwen op plaatsen met cultuurhistorische betekenis. Regelmatig zoeken we ondernemers die kansen zien om deze gebouwen een nieuwe bestemming te geven, soms gecombineerd met openstelling voor het publiek. Niets is duurzamer dan het hergebruik van een gebouw met een historisch karakter.
Zie Vastgoed voor een overzicht van gebouwen die te koop of te huur is.

Grondgebruik

We streven ernaar om onze terreinen altijd beter te maken. Dit bereikt Staatsbosbeheer met herverkavelen, ruilen, ingebruikgeving en het kopen en verkopen van terreinen. Recreatie en natuurbeleving kunnen prima samengaan. Waar mogelijk bieden we ondernemers de kans om activiteiten te ontplooien met respect voor de locatie.

Zie Vastgoed voor een locaties waarvoor we ondernemers zoeken of percelen grond die beschikbaar komen. 

Natuurinclusieve landbouw

Veel boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Staatsbosbeheer wil vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond aan agrariërs een aanjagende rol spelen. Samen met boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een beter beheer van onze natuurgebieden. Lees meer over natuurinclusieve landbouw.

Evenementenlocaties

We hebben een aantal locaties speciaal voor grootschalige openluchtconcerten, intieme theatervoorstellingen, zakelijke conferenties of publieksevenementen. Van Malieveld tot stadslandgoed en van buitenplaats tot industrieel erfgoed. Lees meer over evenementenlocaties

Grondstoffen

Als ‘groen nutsbedrijf’ zijn we expert in het beheren en duurzaam benutten van de natuur. Ook leveren we al ruim 100 jaar hoogwaardig plantmateriaal. Het beheer van onze gebieden levert veel materiaal op dat kan dienen als grondstof voor verdere verwerking, van prachtig populierenhout tot grassige biogrondstoffen en van vrijkomende grond tot houtchips voor de vezelplaatindustrie. Die grondstoffen brengen we op de markt en hiermee voorzien we in de vraag naar duurzame grondstoffen. De opbrengst gebruiken we voor het duurzaam beheren van onze natuurgebieden.

Hollands hout®

Iedere Nederlander gebruikt gemiddeld 1 m3 hout per jaar. Zo’n 90% hiervan komt uit het buitenland. Waarom zouden we hout van ver halen als het ook dichtbij groeit? Sinds begin 2014 brengt Staatsbosbeheer hout uit onze eigen bossen onder het label Hollands hout® op de markt. Al het geoogste stamhout, nooit meer dan er jaarlijks bij groeit, wordt zo hoogwaardig mogelijk toegepast: van bankjes en picknicksets tot vloeren en zelfs uitvaartkisten. Hollands hout® is duurzaam geproduceerd en heeft het FSC®-keurmerk. Lees meer over hout oogsten en Hollands hout® .

Grassige biogrondstof

Schraalgrasland moet worden gemaaid. Het maaisel moet worden afgevoerd om onze natuurgebieden te onderhouden. Voor boeren is de voedingswaarde vaak te laag, dus belandt het gras op de composthoop. Toch zijn er plaatsen waar natuurgras goed van pas komt. Bijvoorbeeld als voer voor dieren die gewend zijn om te leven in schrale, onherbergzame gebieden. Kamelen, jaks, przewalskipaarden en Schotse hooglanders kunnen prima uit de voeten met maaisel van schraalgrasland uit onze gebieden.

Houtige biogrondstof

Met het dochterbedrijf Biogrondstoffen BV vermarkt Staatsbosbeheer de biogrondstofproducten die vrijkomen bij het beheer van bossen en natuurterreinen. Houtchips uit onze terreinen zijn grondstof voor de vezelplaatindustrie, de energiesector en in de toekomst ook voor de bio-chemie. Ook hebben we soms geshredderd hout en stobben voorradig.

Zaden en plantmateriaal

Onze afdeling Zaad & Plantsoen kweekt kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal. Ook adviseren we terreinbeheerders bij het kiezen van geschikte boom- of struiksoorten.De zaden zijn afkomstig van onze eigen terreinen, zaadgaarden en onze genenbank voor autochtone bomen en struiken. De kweekmaterialen van Staatsbosbeheer (zaden, stekken, bomen en struiken) zijn beschikbaar voor zaadhandel, kwekerijen, overheden en particulieren. Lees meer over zaden en plantmateriaal.

Grond, klei, veen en zand

Staatsbosbeheer is marktpartij in grondstromen. We verkopen vrijkomende grond uit natuurherstelprojecten en ontvangen baggerspecie om zandwinputten minder diep te maken. Ook bij grond, klei, veen en zand zijn landschap en natuur sturend. Het ecologische resultaat na inrichting moet passen in de gestelde natuurdoelen. ‘No net loss’ is het uitgangspunt. Lees meer over grondstromen.

Mens en maatschappij

Overal in Nederland werkt Staatsbosbeheer samen met gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Om kinderen de waarde van natuur te laten ontdekken, om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden of ze bewust te maken van het positieve effect van natuur op gezondheid.

Natuureducatie

Bij Staatsbosbeheer zien we het als een belangrijke taak om jeugd en natuur met elkaar te verbinden. Dat doen we door kinderen te stimuleren in de natuur te komen spelen, ervaren en leren. Via speelbossen, gezinsactiviteiten, maar ook via educatieprogramma’s voor basisscholen, brede scholen en buitenschoolse opvang. Als het aan ons ligt, gaan alle kinderen ten minste één keer met een boswachter op pad. Hun eigen beleving van de natuur staat daarbij centraal. Zo kunnen ze op hun eigen manier ervaren dat natuur en mensen bij elkaar horen. Lees meer over natuureducatie.

Arbeidsparticipatie

Met het programma Maatschappelijke arbeidsparticipatie voorzien we onder meer in arbeidsmatige en educatieve dagbesteding voor zorgcliënten en werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, WSW’ers, Wajongers en werkgestraften. Staatsbosbeheer kiest hiervoor vanuit zijn maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid. Met deze activiteiten leveren we een bijdrage aan verschillende maatschappelijke doelen en bij het betrokken houden van mensen bij de natuur. Lees meer over zinvol werk.

Natuur en gezondheid

Steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren, creatiever worden en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact. Lees meer over natuur en gezondheid.