Thema

Grond, klei, veen en zand

Staatsbosbeheer is marktpartij in grondstromen. We verkopen vrijkomende grond uit natuurherstelprojecten en ontvangen baggerspecie om zandwinputten minder diep te maken. Ook bij grond, klei, veen en zand zijn landschap en natuur sturend. Het ecologische resultaat na inrichting moet passen in de gestelde natuurdoelen. ‘No net loss’ is het uitgangspunt.