Vastgoed

Openbaar pachtproces

Ben je pachter van grond van Staatsbosbeheer of ben je geïnteresseerd in het pachten van Staatsbosbeheer-grond? Op deze pagina staat hoe ons pachtproces in z’n werk gaat.

Veertigduizend hectare natuurgrond

Staatsbosbeheer verpacht circa veertigduizend hectare natuurgrond – voornamelijk grasland - aan zo’n drieduizend boeren. Lees hier waarom we dat doen. Jaarlijks sluiten wij zo’n 500 à 600 nieuwe contracten af. Voorafgaand aan het sluiten van een nieuwe pachtovereenkomst, vindt een openbare inschrijving plaats.

Waarom een nieuw manier van verpachten?

De Hoge Raad heeft in november 2021 in het Didam-arrest bepaald dat een overheidsorganisatie bij het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten mededingingsruimte moet bieden: op grond van het gelijkheidsbeginsel moeten potentiële gegadigden de gelegenheid krijgen om mee te dingen naar vastgoedovereenkomsten, zoals pacht. Staatsbosbeheer is als overheidsorganisatie verplicht dit gelijkheidsbeginsel na te leven. Wij willen bovendien zelf een transparant en uniform proces hanteren voor de ingebruikgeving van (natuur)gronden. Om op basis van een selectieprocedure met criteria die objectief, toetsbaar en redelijk zijn, de meest geschikte pachter te vinden Deze factoren hebben geleid tot een nieuwe procedure bij verpachting van gronden door Staatsbosbeheer.
Bovendien kunnen we op deze manier bij landbouwkundige ingebruikgeving scherper sturen op natuurdoelen. We stimuleren natuurinclusieve landbouw. Dit is van belang voor de landbouwtransitie en andere belangrijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en de instandhouding van soorten.

Dit betekent dat wij vanaf heden de gronden die groter zijn dan 1 hectare, waarvan de overeenkomsten eindigen en die we opnieuw in pacht willen geven, openbaar aanbieden. Hierbij krijgen alle belangstellenden de mogelijkheid om mee te dingen als zij aan bepaalde, door Staatsbosbeheer gestelde voorwaarden voldoen. De percelen met bijbehorende pacht -en inschrijfvoorwaarden, criteria en de weging worden gepubliceerd op pachtgrond.nu. Daar is per perceel precies te zien wat de (toewijzings)criteria zijn en hoe zwaar ze wegen bij de gunning. Ook de concept-pachtovereenkomst met daarin de beheervoorwaarden is in te zien. Gronden kleiner dan 1 hectare vallen niet onder dit openbaar pachtproces en hoeven niet openbaar aangeboden te worden.

Aanbod pachtgronden

De pachtgronden waarvan de contracten vanaf 1 januari 2024 aflopen, bieden we aan op het platform pachtgrond.nu. Wie belangstelling heeft voor pachtgronden van Staatsbosbeheer, kan hier kosteloos en vrijblijvend een account aanmaken. Door hier een gemeente te selecteren, is het ook mogelijk bericht te ontvangen van nieuw aanbod binnen die gemeente.

Pachtgrond.nu

Inschrijfvoorwaarden en toewijzingscriteria

Staatsbosbeheer werkt graag samen met pachters die een duurzame bedrijfsvoering nastreven en kennis van natuurbeheer hebben. Dit is meegenomen bij de inschrijfvoorwaarden en toewijzingscriteria. Met de criteria zijn punten te ‘verdienen’ die meewegen in de gunning. Staatsbosbeheer gaat voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. De verhouding prijs/kwaliteit is gemiddeld 30/70. Kwaliteit weegt dus zwaarder dan prijs. De spelregels voor de openbare inschrijving zijn in de basis als volgt, maar kunnen bij sommige percelen aangepast zijn.

Inschrijfvoorwaarden

  1. De inschrijver is een bedrijfsmatige landbouwer met een relatienummer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) met een SBI-code die begint met 01.1 t/m 01.6 als hoofdactiviteit.
  2. De inschrijver heeft de cursus Inleiding beheer natuurgrasland (Aeres Hogeschool) gevolgd en heeft het zogenaamde pachtcertificaat. Deze basiskennis is nodig, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de landbouwactiviteiten hand in hand gaan met de activiteiten die nodig zijn om de natuurdoelen te halen
  3. Het bedrijf van de inschrijver is gevestigd binnen een vooraf aangegeven afstand van de gepachte grond.
  4. De inschrijver heeft geen betalingsachterstanden bij Staatsbosbeheer.
  5. Uitgesloten van pacht zijn inschrijvers die zich geen goede pachter van Staatsbosbeheer hebben getoond in het voorgaande pachtseizoen, door zich bijvoorbeeld niet te hebben gehouden aan de pachtvoorwaarden. De inschrijver heeft zich bewezen, in het geval van een bestaande of voormalige pachtrelatie, als een goede pachter.

Toewijzingscriteria

1. Afstandscriterium
Hoe dichter het bedrijf van een inschrijver is gevestigd bij de uit te geven pachtgrond, hoe meer punten. Het vergroot de kans dat er vergelijkbare terreinomstandigheden zijn en dat de pachter meer gebiedskennis heeft. Bovendien is de te overbruggen afstand dan zo klein mogelijk.

2. Kennis en opleiding
Indien de inschrijver heeft geïnvesteerd in een uitgebreidere opleiding is dat voor Staatsbosbeheer een indicatie voor de intrinsieke motivatie en kennis van de inschrijver voor natuurbeheer. Meer opleiding van een inschrijver op dit gebied leidt tot meer punten. Het betreft de opleiding natuurbeheer en ondernemerschap niveau 1, 2, en 3.

3. Certificaten
Het in bezit zijn van relevante certificaten wijst op een duurzame bedrijfsvoering en/of kwaliteit van natuurbeheer. Onderstaande certificaten leveren punten op:
- SKAL dierlijk of plantaardig
Dit certificaat waarborgt een bedrijfsvoering waarbij de ecologische belasting volgens vastgestelde normen wordt beperkt op de hele oppervlakte van het bedrijf. Biologische bedrijven in de omgeving van natuurterreinen hebben in relatie tot gangbare bedrijven een positievere invloed op die natuurterreinen.
- PlanetProof plantaardig en/of PlanetProof dierlijk en melkvariant
On the way to PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk dat bewijst dat een product duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze is voor natuur, klimaat én dier. Dit certificaat geeft een indicatie van de duurzaamheid van het bedrijf op tal van aspecten: dierenwelzijn, stalsystemen, mineralenbalans en- kringloop enzovoort.
- Beter Leven keurmerk
Het Beter Leven keurmerk (BLk) geeft met een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk dieren voor de productie van vlees, eieren en zuivel zijn gehouden. Hoe meer sterren, des te meer aanpassingen ten behoeve van het welzijn van de dieren zijn gedaan.

4. Subsidie
De toewijzing van subsidie op gronden van de inschrijver is een bewijs dat natuurbeheer wordt uitgevoerd behorende bij het natuurbeheertype. Staatsbosbeheer erkent het belang van SNL en ANLb.

5. Ervaring
Voor de kwaliteit van het beheer van natuurterreinen is ervaring belangrijk. Door ervaring weet de pachter hoe hij terreinen moet beheren onder verschillende omstandigheden die vooral door de waterhuishouding en weersomstandigheden worden bepaald. Pachters die een overeenkomst met Staatsbosbeheer op het gebied van natuurinclusieve landbouw hebben, krijgen vanwege deze ervaring punten. Ook inschrijvers die de afgelopen 5 jaar al ervaring hebben als geliberaliseerd pachter bij Staatsbosbeheer, krijgen punten toegekend.

6. Verduurzaming landbouwgrond
In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kan een landbouwer de eco-regeling aanvragen. Dit is een extra betaling bovenop de basispremie. Met de eco-regeling wordt toekomstbestendig werken beloond. Staatsbosbeheer ziet de toekenning hiervan als een indicatie van natuurinclusiviteit van de bedrijfsvoering, daarom levert zo’n regeling meer punten op.

Contact
boer en boswachter
Pacht Ben je pachter en heb je vragen of wil je meer informatie over het pachten van gronden? Neem dan contact op met Staatsbosbeheer

Uitgelicht