Natuurgebied

Groene Woud

Hogere zandgronden, doorsneden door beken. Eeuwenlang vormden mens en natuur gezamenlijk de rijke cultuurlandschappen van het Groene Woud.

Over Groene Woud

Ontdek de afwisselende natuur en planten en dieren van het Groene Woud, in het hart van Noord-Brabant.

Bossche Broek

Direct grenzend aan de oude binnenstad van Den Bosch ligt aan de zuidzijde, het Bossche Broek. Van oudsher een vochtig en moerassig gebied. Wandelend door het Bossche Broek waan je je weer even terug in de tijd. Want op deze unieke plek grenst het buitengebied direct aan de binnenstad. Vanuit de hooilanden rijzen de oude stadsmuren op. Rietlanden, wilgenstruwelen en bloemrijke graslanden vormen een kleurrijk mozaïek. Op de velden leven vogels zoals grutto, graspieper, bruine kiekendief en grazen reeën. In de vroege zomer kleuren de velden roze van de echte koekoeksbloem en in de slootjes bloeit de waterviolier. Lees meer over Bossche Broek.

Bossche Broek in natuurgebied Groene Woud

Moerputten

Ten zuidwesten van Den Bosch ligt natuurgebied de Moerputten. Een gebied vol natuur en cultuurhistorie, met als pronkstuk de statige Moerputtenbrug, industrieel erfgoed uit vervlogen tijden. In 2017 zijn hier het kwelmoeras en de vochtige hooilanden hersteld. De goede waterkwaliteit van het kwelwater dat hier uit de grond omhoog komt, maakt dat het een paradijs is voor vogels, insecten en bijzondere planten zoals echte koekoeksbloem, holpijp en blauwe knoop.

Engelermeer

Ten westen van Den Bosch ligt het Engelermeer. Het voormalig meer is flink uitgebreid als gevolg van de zandwinning vanaf de jaren ’90. Aan de noordzijde van het meer ligt het natuurgedeelte van de plas, met rietlanden, moeraszones en binnenwater. Het water is rijk aan vis en vele insecten, hier leeft de ijsvogel, visdief en oeverzwaluw. En sinds een aantal jaar ook de bever. De plas is grotendeels in beheer van gemeente Den Bosch, de oostelijke oever is in beheer van Staatsbosbeheer.

Geelders

Ten oosten van Boxtel liggen de Geelders. De lemige bodem zorgt ervoor dat het regenwater niet weg kan. In regenperiodes is het hier dan ook flink nat. Dit gebied werd al in de 13e eeuw ingericht en gebruikt voor o.a. de oogst van hakhout voor de bierbrouwerijen en bakkers. Het gebied is dan ook al eeuwenlang in gebruik door mensen. Dit is terug te zien in het kleinschalige en afwisselende coulisselandschap. Weides, veedreven, houtwallen, bospercelen en een heide terreintje. Ook de houtteelt op de rabatten uit de 20e eeuw is nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Hier klinkt de roep van de groene specht, ijsvogelvlinders vliegen op de vee-dreven en hazelwormen leven aan de rand van de open terreintjes. Kom in het voorjaar als de bosanemonen en speenkruid een bloemrijk tapijt vormen op de bosgrond.

Wijboschbroek

Wie Wijboschbroek zegt, zegt populieren, klompenindustrie, boomweides en hopteelt. Het Wijboschbroek is een oud leembos. De diverse leemlagen in de bodem zorgen ervoor dat het water niet goed weg kan, waardoor het een nat gebied is. De populieren rijzen hier huizenhoog uit de grond. Ertussen liggen kleine weides, slingerende waterlopen en grazen kuddes schapen. In dit landschap leeft de das, hazen, grote bonte specht en de wielewaal. Het gebied staat bekend om z’n prachtige voorjaarsbloeiers zoals pinksterbloem en slanke sleutelbloem. 

Vresselsbos

Het Vresselsbos ligt op een oude stuifduin vlak naast het riviertje de Dommel. Het gebied heeft veel te bieden, van afwisselende bospercelen tot een natuurkern met 2 vencomplexen waar de Schotse Hooglanders grazen. Een grootschalig venherstelproject in 2018 heeft de vennen een flinke boost gegeven. Rond de vennen groeien diverse soorten veenmossen, veenpluis en lavendelheide. In het water foerageren lepelaars en kwaakt de heikikker, in het bos klinkt de roep van de zwarte specht. Door het gehele gebied is het heerlijk wandelen, maar ook MTB-ers en paardrijders komen hier volop aan hun trekken. In de noordoosthoek van het bos is een hondenlosloopgebied, hier kan je hond van de lijn om lekker vrij te rennen.

Dommeldal

Het riviertje de Dommel doorsnijdt Brabant van zuid naar noord. Ten oosten van Eindhoven loopt het Dommeldal richting Den Bosch, om daar uit te stromen in de Maas. Ter hoogte van Eindhoven liggen de Dommelbeemden. Hooilandjes omzoomd door rijen knotwilgen, steilranden en zandige bochten in het meanderende riviertje, vormen samen een lieflijk landschap. Wandel langs de bolle akkers met kruidenranden vol echte kamille, korenbloemen en wilde bijen. Hier en daar staat een oud kapelletje. Langs de wandelroute kun je een uitkijktoren beklimmen met uitzicht op de Dommel.

Moergestel

Ten oosten van Moergestel, nabij Tilburg ligt het Moergestelsbroek. De riviertjes het Spruitstroompje en de Reusel stromen door dit prachtige beekdal. In 2010 is met een grootschalig natuurherstelproject, dit voormalige landbouwgebied terug omgevormd naar natuur. Het is het grootste weidevogelgebied van Brabant. Hier leven grutto’s, kieviten, rietgorzen en ooievaars. Op verschillende plekken komt er kwelwater in de bodem naar boven. Bijzondere groeiomstandigheden waardoor de blauwgraslanden goed tot ontwikkeling komen. Vanaf de uitkijktoren langs het Wilhelminakanaal is een mooi uitzicht over het gebied.