Natuurgebied

Biesbosch

Een doolhof van rivieren, eilandjes met wilgen en kreken met glashelder water. De Biesbosch beleef je het beste vanaf het water.

Noordwaard

Overstroomgebied

In het kader van Ruimte voor de Rivier is de polder sinds 2015 ingericht als overstroomgebied voor de Merwede. Bij hoge waterstanden stroomt er water door het gebied. Dit zorgt voor een daling van de waterstand en daarmee voor een sterk verbeterde hoogwaterveiligheid van de regio. Naast het verlagen van de waterstand bij hoogwater waren ruimtelijke kwaliteit en het creëren van natuur subdoelen bij de inrichting. De natuur in het gebied ontwikkelde zich de afgelopen jaren al sterk en onze ambitie is om nog meer kansen voor natuur te benutten.

Toonaangevende diersoorten

De Noordwaard is een aantrekkelijk gebied voor wandelaars en fietsers. Sinds de inrichting als overstroomgebied ontwikkelt de natuur zich hier sterk. Diverse zeldzame moerasvogels zoals roerdomp en porseleinhoen, weidevogels zoals grutto’s en veldleeuwerik en de visarend hebben de Noordwaard ontdekt als broed- en leefgebied. Ook is de Noordwaard een belangrijke kraamkamer voor jonge vis en hebben bevers meerdere burchten. Een deel van het overstromingsgebied wordt beheerd met behulp van halfwilde grote grazers.

Toegankelijkheid

De Noordwaard ligt tussen de rivier de Nieuwe Merwede en Nationaal Park De Biesbosch. Het gebied is ongeveer 1.500 hectare groot en het hele jaar door grotendeels toegankelijk. Bij hoge waterstanden overstroomt de Noordwaard en is het gebied niet toegankelijk.

Samenwerken met het oog op veiligheid en natuur

Begin 2022 spraken Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer af om het beheer van de Noordwaard samen aan te pakken, in ieder geval voor de komende tien jaar. Rijkswaterstaat is en blijft eigenaar en doet het technisch beheer, en Staatsbosbeheer doet het natuur- en vegetatiebeheer. Doel is goed en efficiënt beheer van de uiterwaarden waarbij de waterveiligheid behouden blijft en tegelijk de ecologische kwaliteit verbetert. De Noordwaard is een van de eerste projecten waar invulling wordt gegeven aan deze samenwerking.

Nieuwsbrief

6 x per jaar verschijnt de nieuwsbrief Noordwaard. Wil je deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar j.pronk@staatsbosbeheer.nl.
Bekijk de nieuwsbrieven van dit jaar: