Organisatie

Adviesgroepen

Staatsbosbeheer heeft een aantal adviesgroepen die directie en provinciaal management adviseren over wensen en inzichten van gebruikers van onze natuurgebieden.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie – gevraagd en ongevraagd - over de wijze waarop Staatsbosbeheer aansluit bij de wensen en inzichten van gebruikers van onze natuurgebieden. De voorzitter en leden van de raad van advies worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Advies
Anneke Raven BA (voorzitter), Ir. Jan Jaap de Graeff, drs. Tanja de Jonge, ir. Marjon Kaper, drs. Olof van der Gaag, dr. Ir Evelien Verbij, drs. Willem baron Schimmelpenninck van der Oije.
Ambtelijk secretaris: Tjeco Smits, manager Strategie & Communicatie bij Staatsbosbeheer.

Jongerenraad

De Jongerenraad bestaat uit 5 tot 15 jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar, met verschillende culturele achtergronden. Zij adviseren Staatsbosbeheer over vraagstukken die spelen in natuurgebieden, vraagstukken die betrekking hebben op een bepaalde doelgroep of over nieuw te ontwikkelen producten. De jongeren spreken met verschillende stakeholders en met hun eigen achterban en brengen uiteindelijk een advies uit aan de directeur van Staatsbosbeheer. Download Reglement Jongerenraad

Leden Jongerenraad
Wout van Alst, Reint Jan van de Bunte, Sophia Galindo van der Arend, Leonie Geurts, Maartje Gierveld, Joyce Haringa, Emma Lemmers, Tessa Nauta, Alexander Schneidt, Elizabeth Verkuil.
Ambtelijk secretaris: Marjolein Kloek, teamleider Samenleving bij Staatsbosbeheer.

Fauna Adviescommissie

De Fauna Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fauna die relevant zijn voor de uitvoeringspraktijk van Staatsbosbeheer. De commissie is samengesteld uit vakinhoudelijke deskundigen op het gebied van fauna en bestaat uit minimaal 5 en ten hoogste 7 leden. Zij hebben zitting op persoonlijke titel. Jaarlijks legt de directeur Staatsbosbeheer ten minste twee adviesaanvragen aan hen voor. De commissie komt ieder kalenderjaar minimaal 2 keer bij elkaar. Download Reglement Fauna Adviescommissie

Leden Fauna Adviescommissie
De Fauna Adviescommissie bestaat uit ir. René Leegte (voorzitter), mr. Annelies Freriks, prof. dr. Jelle Reumer, ir. Titia Wolterbeek, prof. dr. Koos Biesmeijer, dr. Martin Drenthen, Ed Cousin en jhr. mr. Pieter Savornin Lohman.

Bosbeheer Adviescommissie

De Bosbeheer Adviescommissie adviseert de directeur Staatsbosbeheer over het bosbeheer. De leden vertegenwoordigen verschillende werkvelden binnen het bosbeheer. Download Reglement Bosbeheer Adviescommissie.

Leden Bosbeheer Adviescommissie
Per 1 januari 2018 zijn de volgende commissieleden benoemd: prof.dr.ir. G.M.J. Mohren (voorzitter), dr.ir. J. den Ouden, ir. G.J. Nijland, ing. J.P.G. de Klein MSc, ing. L.A.S. Klingen, ing. R.A.M. van Hoesel en (per 12 april 2023) dr. R. Haveman. 
Ambtelijk secretaris: Sander Wijdeven, teamcoördinator Bos van Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke adviesraden

In iedere provinciale eenheid van Staatsbosbeheer is een maatschappelijke adviesraad geïnstalleerd. Deze raad adviseert het provinciehoofd van Staatsbosbeheer over vraagstukken in de desbetreffende provinciale eenheid, met als doel het maatschappelijk rendement en maatschappelijke inbedding van Staatsbosbeheer te vergroten. De maatschappelijke adviesraad is samengesteld uit mensen met een verschillende achtergrond en met een breed maatschappelijk inzicht. Het betreft een onbezoldigde nevenfunctie en de leden hebben zitting op persoonlijke titel. Download Reglement maatschappelijke adviesraden Staatsbosbeheer.

Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer Groningen:
Leden: L.A.M. Kompier, K. Klomp en T. Oterdoom (benoemd per 20-12-2019) en 2 vacatures.
Ambtelijk secretaris Anoesjka Lodder- Volkerts, accountmanager Staatsbosbeheer Groningen.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Fryslân 
Leden: H. Feenstra (benoemd per 29-01-2018), M. Jager (voorzitter), J. Doornbos, F. Hernamdt (benoemd per 1-3-2022), A.A. Jongbloed (benoemd per 15-12-2022).
Ambtelijk secretaris: Jelle de Boer, accountmanager Staatsbosbeheer Fryslân.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Drenthe
Leden: R. Munniksma (vz.), M. Steenhuis, Sj. Wagenaar, O.W. Eleveld (herbenoemd per 1-4-2022), H. Kerssies & C. Smit (benoemd per 1-12-2022).
Ambtelijk secretaris: Aaldrik Pot, provinciaal adviseur Staatsbosbeheer Drenthe.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Overijssel 
Leden: J. Janssen (vz.), M. Beijk, drs. G.A. Bentvelsen, ir. W. van Zanten (herbenoemd per 1-5-2022); B. Visser (benoemd per 24-9-2019), dr. ir. J.R. de Vries (benoemd per 1-05-2023).
Ambtelijk secretaris: Elke Kunen, accountmanager Staatsbosbeheer Overijssel.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Flevoland
Leden: J. Haanstra (vz.) (benoemd per 18-12-2023); dr. V. Kampschoër (herbenoemd per 20-3-2022); J. Kodde (benoemd per 3-6-2020); B. Daalder-Merkesteijn (benoemd per 14-3-2022); dr. J. van Lent (benoemd per 4-7-2022).
Ambtelijk secretaris: Annika van Dijk, accountmanager Staatsbosbeheer Flevoland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Gelderland 
Leden: R. van den Berg (vz.) (benoemd per 1-11-2022), M. Drenthen (benoemd per 1-9-2021, dr. ir. P.A. Jansen (herbenoemd per 6-3-2021), dhr. J. Maouche (benoemd per 25-9-2023), mevr. F. Wissing-Kunst (benoemd per 26-5-2023), dhr. B. Zijtveld (benoemd per 25-9-2023).
Ambtelijk secretaris: Jilske de Bruin, accountmanager Staatsbosbeheer Gelderland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Utrecht
Leden: mw. I.P. Meerts (vz) (benoemd per 12-9-2023), mw. D. Majoor (herbenoemd per 17-4-2022); dhr. O. van Boetzelaer en mw. M. Rietbergen (herbenoemd per 1-1-2024); dhr. P. Roncken (herbenoemd per 1-9-2023); mw. H. Bakker (benoemd per 14-3-2023), dhr. H.J. Soede (benoemd per 7-3-2024).
Ambtelijk secretaris: Kees de Lange, accountmanager Staatsbosbeheer Utrecht.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Holland
Leden: E. Bouwmeester (herbenoemd per 1-7-2022) (vz.), drs. R. Cardol (benoemd per 1-5-2024), drs. R. Peters en drs. ir. P.J. Overakker (herbenoemd per 14-6-2021); R. Faroudi BSC MBA (herbenoemd per 1-12-2021); ir. J. Heeren – de Haan en A. Stam (benoemd per 1-11-2022), A. Laan Msc (benoemd per 1-4-2023).
Ambtelijk secretaris: Pauline van der Veldt

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuid-Holland
Leden: C. van der Kamp (vz.), A. Verhorst, S. Eilander (benoemd per 15-10-2018); H. Ridder (benoemd per 13-12-2018); S. van Noppen (benoemd per 21-3-2019) en Mr. Drs. J.M. Lugtenburg (benoemd per 25-4-2022).
Ambtelijk secretaris: Paul Laudy, teamleider Advies & Projecten, Communicatie & Samenwerking Staatsbosbeheer Zuid-Holland.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta
Leden: P. de Braal (benoemd per 27-02-2023), J. Heringa (benoemd per 1-4-2022).
Vacatures beschikbaar, mail voor meer informatie naar secretariaat-zuidwestelijkedelta@staatsbosbeheer.nl
Ambtelijk secretaris: Erwin Verhage, accountmanager Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta.

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Noord-Brabant
Leden: Y. de Boer (vz.), J. Schouw, E. Anssems, R. Metzke, P. von Meijenfeld, A. van der Zijden; F. Praasterink, F. Tat (benoemd per 6 maart 2023) en F. van Damme (benoemd per 6 maart 2023).
Ambtelijk secretaris: Mathilde Klaasse, communicatieadviseur Staatsbosbeheer Noord-Brabant

Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Limburg
Leden: R. Erkens (benoemd per 26-06-2023), T. Hofstede (benoemd per 26-06-2023), H. Kaiser (vz.) (herbenoemd per 26-06-2022), W. Hazeu (herbenoemd per 26-06-2022), P. van Melick (benoemd per 26-06-2023), J. Schatorjé (herbenoemd per 26-06-2022).
Ambtelijk secretaris: G. Jonkman, accountmanager Staatsbosbeheer Limburg