Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop Staatsbosbeheer werkt aan realisatie van missie, visie en doelstellingen en staat de directeur met raad en daad terzijde.

Leden

  • mevrouw mr. C.M. Insinger (voorzitter)
  • de heer ir. M. el Achkar MCM
  • de heer dr. J.J. van Dijk (lid, tevens lid van de Auditcommissie)
  • de heer prof. dr. D. Schoenmaker (lid, tevens lid van de Auditcommissie)
  • mevrouw drs. E.P. Paternotte

Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer

De taken en samenstelling van de raad zijn vastgelegd in de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer.

Benoeming

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Zij worden voor de periode van maximaal 4 jaar benoemd, met een optie tot herbenoeming voor nog eens 2 termijnen. Benoeming en ontslag geschieden bij Koninklijk Besluit, op voorstel van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bericht

De Raad van Toezicht overlegt regelmatig met de directie van Staatsbosbeheer en doet verslag van zijn activiteiten in het Bericht van de Raad van Toezicht, dat wordt opgenomen in het jaarverslag van Staatsbosbeheer.

Auditcommissie

In 2005 heeft de Raad van Toezicht een Auditcommissie benoemd. Deze commissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van het toezicht.

Reglement

    Bekijk voor meer informatie over de Raad van Toezicht en de Auditcommissie het Reglement Raad van Toezicht Staatsbosbeheer (pdf).