Organisatie

Verantwoording

Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de overheid 270.000 hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor 17 miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren. We laten graag zien wat we doen en hoe we dat doen en aan wie en op welke wijze we verantwoording afleggen. Open en eerlijk en altijd toegankelijk voor verbeterpunten en andere zienswijzen.

Jaarverslag

Het jaarverslag van Staatsbosbeheer vormt de wettelijk verplichte publieke verantwoording. Het voldoet aan wettelijke eisen en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een accountant.

Download:

Aan de overheid

Over doelstellingen en budget legt Staatsbosbeheer verantwoording af aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Jaarlijks maken we met het ministerie afspraken hierover. De Minister van LNV is politiek verantwoordelijk voor Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer ontvangt van provincies subsidie om een groot deel van de natuurgebieden te beheren. De provincies zijn feitelijk onze opdrachtgevers hiervoor en aan hen leggen we verantwoording af over het beheer.

Aan het publiek

Als publieke organisatie gericht op het maatschappelijk belang zijn de volgende kwaliteitsaspecten van belang voor Staatsbosbeheer:

 • kwaliteit: we maken onze klanten duidelijk welke service ze van ons mogen verwachten;
 • prijs/prestatie: we leveren afgesproken diensten voor een afgesproken som;
 • responsief handelen en participatie: we zijn gevoelig voor ontwikkelingen in de samenleving;
 • transparantie: we geven de buitenwereld inzicht in onze organisatie, niet alleen via het jaaroverzicht, maar ook via onze websites en social media.

  Klachten

  Wij werken bij Staatsbosbeheer voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening en producten. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Staatsbosbeheer heeft een klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat uw klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

  Woo-verzoek

  Iedereen heeft recht op informatie van de overheid ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden. Dit recht volgt uit de Wet open overheid (Woo). Indien u informatie van Staatsbosbeheer wilt ontvangen, kunt u een Woo-verzoek indienen.

  Governance Staatsbosbeheer

  De voorschriften over goed bestuur en toezicht voor Staatsbosbeheer worden gevormd door de volgende documenten:

  In deze documenten staat informatie over de positionering van Staatsbosbeheer, de verhouding tussen bestuurder en Raad van Toezicht, het waarborgen van samenhang en transparantie in bestuur en toezicht van Staatsbosbeheer, bewaken en toepassen van ethisch geïnspireerde waarden en integriteit en maatschappelijk participatie en verantwoording.

  ANBI

  Staatsbosbeheer is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

  Externe audits

  De kwaliteit van de natuurgebieden staat voorop bij Staatsbosbeheer. Om de kwaliteit te bewaken worden interne en externe audits uitgevoerd. Bij een externe audit kijken deskundigen van buiten de organisatie naar de juistheid, betrouwbaarheid en objectiviteit van de interne beoordelingen.

  FSC®-keurmerk

  Staatsbosbeheer is FSC®-gecertificeerd. Dat betekent dat onze bossen goed en verantwoord worden beheerd en voldoen aan de strenge normen van het Forestry Stewardship Council. Het hout uit onze bossen mag dan ook het FSC®-keurmerk dragen. FSC®-gegevens Staatsbosbeheer:

  • Licentienummer: FSC-C003956.
  • Certificatiecode: CU-FM/COC-C016655.