Thema

Natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer werkt met tientallen boerenbedrijven samen om hen te helpen over te schakelen op natuurinclusieve landbouw. Wij doen dat omdat we daarmee de natuurkwaliteit van onze terreinen kunnen verbeteren, en omdat we daarmee kunnen bijdragen aan de landbouwtransitie.

Ecologisch houdbare vorm

Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie, gebruikmakend van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft. Natuurinclusieve landbouw versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk.

Betere natuurconditie

Natuurinclusieve landbouw kan ook positief bijdragen aan de conditie van onze natuurterreinen. Om de natuurkwaliteit in de terreinen van Staatsbosbeheer te verbeteren zijn namelijk overgangszones nodig tussen natuur en intensieve vormen van landbouw. Daardoor worden de natuurgebieden robuuster en zal de natuurkwaliteit verbeteren.

Bijdragen aan maatschappelijke transitie

Staatsbosbeheer beheert ruim 270.000 hectare natuur. Juist omdat we zoveel grond beheren, willen we een deel van die grond inzetten om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals de transitie in de landbouw. Dit doen wij – mede op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) - door extra grond vrij te maken voor agrarische bedrijven die extensiever willen gaan werken. Uiteraard zetten we daar onze kennis van natuur bij in. Wij willen langdurig samenwerken met veehouders én met akkerbouwers én met gemengde bedrijven. 

Meer grond nodig

Als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij of zij - om rendabel te kunnen opereren - méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor maken we met de boer afspraken over de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering die de biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. Door deze natuurinclusieve bedrijfsvoering zijn er minder emissies, waardoor ook de biodiversiteit in onze natuurgebieden groeit.

Boeren gezocht

Voor onze samenwerkingen zijn wij op zoek naar boeren die tegen onze terreinen aanzitten en die met hun eigen bedrijfsvoering inzetten op de optimalisering van kringlopen op hun bedrijf. Of op gewassen en veerassen die passen bij de omgeving. Wij willen vooral werken met veehouders, akkerbouwers of gemengde bedrijven, omdat dat perspectief kan bieden aan een groot deel van de Nederlandse landbouwers. Anderzijds gaan we ook de samenwerking aan met minder voorkomende en nieuwe bedrijfsvormen. Denk daarbij aan agroforestry, zilte teelt en paludicultuur. Bij deze samenwerkingen ligt het accent meer op onderzoek naar de toepasbaarheid van deze vormen van landbouw.

Ondersteuning

Wij ondersteunen boeren die gemotiveerd zijn om hun eigen bedrijf natuurinclusief te maken, maar daarvoor onvoldoende grond hebben. Uiteindelijk willen we 80 samenwerkingen waarbij we boeren helpen hun bedrijfsvoering te extensiveren. Hiervoor zoeken we enthousiaste boeren die hun bedrijf willen omvormen naar een extensieve vorm van landbouw met aandacht voor biodiversiteit en kringlopen. Ben je boer, grenst je bedrijf aan een van onze natuurgebieden? En ben je geïnteresseerd in een meer toekomstbestendige bedrijfsvoering? Neem dan contact op met het programmateam: natuurinclusievelandbouw@staatsbosbeheer.nl

 

Cijfers natuurinclusieve landbouw

  • Start: 2018
  • Gerealiseerd per 01-07-2023: samenwerking met 30 boeren
  • Ambitie eind 2023: samenwerking met 40 boeren - 4.000 hectare
  • Ambitie eind 2025: samenwerking met 80 boeren - 6.000 hectare

Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

Steeds meer boeren kiezen ervoor een samenwerking met Staatsbosbeheer aan te gaan voor natuurinclusieve landbouw. Bekijk het overzicht van alle boerenbedrijven per provincie die met ons samenwerken.

Onderzoek naar kansen en knelpunten

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit monitoren onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) zeventien nu al deelnemende bedrijven in hun ontwikkeling. De WUR onderzoekt hoe de bedrijfsvoering zich ontwikkelt: de kosten en baten en de ontwikkelingen in de ecologie en biodiversiteit. Het doel van dit onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de kansen en knelpunten.

Biodiversiteit

Het thema Natuurinclusieve landbouw  hoort bij één van onze prioriteiten: Biodiversiteit. Wij beheren onze terreinen zo dat de verschillende ecosystemen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om de natuur veerkrachtiger te maken. Hierbij richten wij ons vooral op de Natura 2000-gebieden. 

Uitgelicht