Werk in uitvoering

Natuurontwikkeling Marickenland

In Marickenland bij Vinkeveen zetten we weideland om in moeras en bloemrijk grasland. Dat is goed voor mens en natuur. Marickenland wordt een belangrijke verbinding tussen de Vinkeveense- en Nieuwkoopse Plassen.

Locatie

Marickenland ligt in de polder Groot Mijdrecht tussen Mijdrecht, Wilnis, Waverveen en Vinkeveen (Utrechtse Venen).

Looptijd

2018 - circa eind 2023

Natuur, recreatie en waterberging

Marickenland ligt in de polder Groot Mijdrecht bij Vinkeveen. Dit weidegebied wordt onderdeel van het Nederlandse Natuurnetwerk. Daarmee vormt het gebied een belangrijke schakel tussen de Vinkeveense- en de Nieuwkoopse Plassen voor planten en dieren die goed gedijen in natte natuur. Zoals orchideeën en de grote ratelaar, de purperreiger, de kiekendief en zelfs de otter.

We vormen de weidegrond om in rietland, moeras, vochtig en bloemrijk grasland met mogelijkheden voor recreatie. Ook creëren we samen met het waterschap een waterberging in het gebied, zodat de waterkwaliteit verbetert en bodemdaling wordt tegengegaan.

Pilot lisdoddeteelt

De proef met de teelt van lisdodde (paludicultuur) in een deel van Marickenland is eind 2021 gestopt. De pilot heeft veel informatie opgeleverd. Diverse vogels hebben het als foerageergebied gebruikt. De teelt van lisdodde in dit gebied op grote schaal wordt onmogelijk gemaakt door de vele ganzen die verzot zijn op de jonge scheuten van lisdodde.

In fasen

Het plan geldt voor de herinrichting van het totale gebied van 300 hectare. De herinrichting voeren we gefaseerd uit. We starten in deelgebied 1 ten oosten van de provinciale weg N212 en direct grenzend aan de bebouwing van Vinkeveen met 150 hectare grond, in eigendom van Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer. Tot medio 2022 worden hiervoor plannen opgesteld, concreet gemaakt en vergunningen aangevraagd. Naar verwachting gaat medio 2023 de uitvoering van start.

Het deelgebied 2 van ook circa 125 ha direct ten oosten van de provinciale weg N212 wordt nog niet meegenomen in de concrete plannen. Veel grond langs deze weg in Marickenland is in handen van derden. Daarvoor kunnen we nog geen concrete plannen maken.

Samenwerking

De provincie Utrecht werkt in dit project nauw samen met Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Agrarische Natuurvereniging De Venen, Collectief Rijn, Vecht en Venen en LTO.

Meer informatie

Utrechtse Venen

Toon project op kaart
Contact
Boswachter Fred Mijnten
Fred Mijnten Projectleider
Meer over dit onderwerp