Werk in uitvoering

Natuurherstel Kamerik-Teylingens

Kamerik-Teylingens is een bijzonder nat-schraalland, dat wordt bedreigd door verdroging, verzuring en vermesting. Om de kwetsbare natuur te herstellen en kans te geven zich beter te ontwikkelen is het noodzakelijk om herstelwerkzaamheden uit te voeren.  

Locatie

Natuurgebied Kamerik-Teylingens ligt in Utrechtse Venen in de gemeente Woerden (Utrecht). 

Looptijd

2022-2025

Nat-schraalland

Kamerik-Teylingens is een nat-schraalland van zo’n 1.500 meter lang en 25 meter breed waar bijzondere dieren en planten te vinden zijn, zoals zonnedauw, rietorchis, Spaanse ruiter en spotvogel. Dankzij een ruilverkaveling is een bufferzone van zo’n 8 hectare ten zuiden van het schraalland gerealiseerd. Daarnaast is dit gebied onderdeel van beschermde schraallanden in Utrecht-West en van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) als verbindingszone tussen de Nieuwkoopse Plassen en Groot Wilnis Vinkeveen.

Natuurherstel

Het gebied wordt bedreigd door verdroging, verzuring en vermesting. Om de kwetsbare natuur te herstellen en kans te geven zich beter te ontwikkelen is het noodzakelijk om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De maatregelen zijn gericht op herstellen van het nat-schraalland, inrichten van de bufferzone langs de zuidzijde van het schraalland en instellen van een natuurwaterpeil. Daarmee wordt het leefgebied van bijzondere flora hersteld en uitgebreid. 

Voorlopig ontwerp

De provincie Utrecht en Staatsbosbeheer zijn samen gestart met het voorbereiden van inrichtingsmaatregelen. Er is een schetsontwerp gemaakt dat op basis van aanvullende onderzoeken wordt aangepast naar een voorlopig ontwerp dat aan omwonenden en belangstellenden wordt gepresenteerd. Aansluitend wordt het definitief ontwerp gemaakt. Ook treffen we voorbereidingen voor een bestemmingswijziging van de bufferzone. De bestemming van de voormalige agrarische percelen, die eigendom zijn van Staatsbosbeheer, wordt omgezet naar de bestemming natuur. Hiervoor wordt een aparte ruimtelijke procedure gevolgd, in samenspraak met gemeente Woerden.

Planning

  • 2022-2023: schetsontwerp en aanvullende onderzoeken;
  • Eind 2023 - begin 2024: bespreken voorlopig ontwerp en aanpassing bestemming met de aanliggende agrariërs en aanwonenden;
  • Vanaf 15 december 2023 tot 26 januari 2024: ter inzagelegging van het wijzigingsplan;
  • Eerste kwartaal van 2024: inloopbijeenkomst over het aangepast voorlopig ontwerp. Daarna worden de uitkomsten verwerkt van de bijeenkomsten in een definitief ontwerp;
  • Juni 2024: presentatie definitief ontwerp;
  • Tweede helft 2024: voorbereiding uitvoering definitief ontwerp naar werkbestek en aanvraag vergunningen;
  • Eind 2024/begin 2025 start: uitvoering.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project nauw samen met provincie Utrecht en wordt er afgestemd met gemeente Woerden en hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Meer informatie

Utrechtse Venen

Toon project op kaart
Contact
maarten van der valk
Maarten van der Valk Projectleider
Meer over dit onderwerp