Werk in uitvoering

Herstel heidelandschap Borkeld

De Borkeld bevat 600 hectare aan prachtig heidereservaat. Het bijzondere aan de Borkeld is de samenhang van bos, heide, hoogveen en cultuurland. Een dergelijke afwisseling van deze verschillende landschappen wordt in Nederland niet vaak aangetroffen. Je vindt er een van de grootste en mooiste jeneverbesstruwelen van Nederland, veen en voormalige akkertjes. Niet voor niets is het een van de Natura 2000-gebieden in Europa. In opdracht van de provincie Overijssel werken wij samen met partners aan het behoud van dit bijzondere gebied.

Locatie

Tussen Holten en Rijssen, Salland (OV).

Looptijd

2017 – 2024

Herstel heidelandschap

We versterken het totale ecosysteem en de variatie in het landschap door onder andere de delen van de heide die versnipperd zijn weer met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt de heide uitgebreid. De extra zandplekken zijn er speciaal voor reptielen en insecten. Ook het dichtgegroeide Elsenerveen is weer open. Sloten zijn gedempt wat een positief effect heeft op de waterhuishouding en het leefgebied van vele soorten. Denk aan zeldzame planten en dieren zoals borstelgras, struisgras, liggend walstro, stekelbrem,akkerviooltje, akkervergeetmijnietje, klokjesgentiaan en enkele soorten orchideeën. De levendbarende hagedis, boszandloopkever, blauwvleugelsprinkhaan, nachtzwaluw, boomleeuwerik en grauwe klauwier.

Beheerplan

Alle werkzaamheden voeren we uit volgens het beheerplan. Tot oktober 2024 zijn machines bezig in het gebied om het vrijgekomen materiaal uit het Elsenerveen af te voeren. De verwijderde toplaag en het veraarde veen worden verwerkt tot potgrond en een deel gaat naar omliggende boerenbedrijven voor bodemverbetering van landbouwgrond. Alles krijgt een zo hoogwaardig mogelijke bestemming.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de provincie Overijssel. In de Borkeld werken wij samen met Natuurmonumenten, Hof van Twente, gemeente Rijssen-Holten, LTO Noord en waterschap Vechtstromen.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd vind je ook in de factsheet (pdf) en op www.overijssel.nl/borkeld.

Contact
Meer over dit onderwerp