Werk in uitvoering

Natuurherstel Leenderbos

De komende jaren worden wordt het beekdallanschap in het dal van de Tongelreep en het Leenderbos hersteld. Het grondwaterpeil verandert, en daar horen andere boomsoorten bij. Daarom halen we naaldbomen weg en planten diverse, klimaatbestendige loofboomsoorten terug.

Locatie

Leenderbos, Heeze-Leende

Looptijd

September 2020 - eind 2024. 

Herstelwerkzaamheden

De komende jaren wordt hard gewerkt in het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos om de kwaliteit van de natuur en de waterhuishouding van het beekdallandschap te verbeteren. De Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer investeren in dit bijzondere gebied waar loofbossen en vochtige heide weer in ere hersteld zullen worden.

Zowel in het beekdal bij de beek (beekherstel Tongelreep) als op de hogere gronden (dekzandruggen) worden werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor verandert vervolgens de grondwaterstand onder de bosgebieden. 

Andere boomsoorten

Door de hogere grondwaterstand zullen de bomen in het gebied, vooral Amerikaanse Douglas en Amerikaanse eiken, niet overleven. Daarom gaat Staatsbosbeheer vooruitlopend op de vernatting het gebied omvormen naar vochtige heide en gevarieerd loofbos. Op deze manier is het terrein er klaar voor als de vernatting door de hogere grondwaterstand optreedt. Dat betekent dat de Amerikaanse douglassen en Amerikaanse eiken gekapt zullen worden om plaats maken voor andere boomsoorten.

De hoeveelheid bomen in het gebied neemt echter niet af, er komen alleen andere soorten die beter tegen een nattere bodem kunnen. Bomen zoals zwarte els, boswilg, fladderiep, linde en haagbeuk.. Deze inheemse boomsoorten houden van vochtige grond en verspreiden zich op een natuurlijke wijze door het gebied net als de vochtige heide. Als bos plaats moet maken voor een lage vegetatie zoals vochtige heide, dan wordt het bos elders in en rond het Leenderbos gecompenseerd. Daar komt nieuwe bosaanplant.

Klimaatbestendig

Naar verwachting wordt het in het najaar van 2020 al op sommige delen natter doordat in het deelproject Laagveld enkele sloten gedempt worden. In 2021 zullen de eerste effecten van het beekherstel Tongelreep te zien zijn. Met het beekherstel worden de doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water gerealiseerd. Door deze maatregelen ontstaat een natuur die weerbaarder is voor pieken in het klimaat. 

Werkzaamheden in het veld

Delen van het laagveld kunnen tijdelijk worden afgesloten. Als de werkzaamheden klaar zijn is het gebied weer toegankelijk. De fietspaden blijven open. Het bos wordt dus gaandeweg omgevormd naar lage vegetatie zoals vochtige heide. Elders in en rond het Leenderbos wordt dit gecompenseerd met nieuwe bosaanplant. Bekijk de kaart voor een overzicht van de maatregelen in Laagveld.

Project Antiverdroging Laagveld

Eind november 2020 is begonnen met de start van de werkzaamheden in het kader van project Antiverdroging Laagveld. Het doel van het project is om zo veel mogelijk water vast te houden in het Laagveld (Leenderbos) om verdroging tegen te gaan en om het broekbos (tussen de Tongelreep en Bovenloop) te voeden met kwelwater afkomstig uit het Leenderbos. Hiervoor dempen we greppels en sloten, plaatsen we stuwtjes en een brengen we een tweetal sifons aan onder de Bovenloop. Het projectgebied maakt onderdeel uit van het waterschap-project ‘Beekherstel Tongelreep fase 2’, dat start medio 2023.

Vanwege de relatief droge omstandigheden ligt de prioriteit eerst op de uit voering van maatregelen in het broekbos. Anders wordt het al snel te nat om hier met materieel te rijden. Het gaat dan om het dempen van greppels en het realiseren van een ‘wateropvang-basin’. Dit basin heeft als functie om het kwelwater dat straks door de sifons het broekbos inloopt gelijkmatig over het broekbos te verdelen.

In het werk zal ook de hier aanwezige exoot Japanse duizendknoop worden bestreden. Deze komt voor in een paar gedeelten van het talud van de Bovenloop dat in eigendom is van Waterschap De Dommel.

Vergunningen

Samenwerking

De maatregelen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de opdrachtgever: provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Leenderbos en Groote Heide

Toon project op kaart
Contact
boswachter Erik Schram
Erik Schram Boswachter
   
Meer over dit onderwerp