Werk in uitvoering

Kwaliteitsimpuls de Steendert

Staatsbosbeheer wil natuurgebied de Steendert van 90 hectare verder ontwikkelen. Dit leidt tot een toekomstbestendig en afwisselender gebied voor mens, plant en dier. Het huidige grasrijke gebied krijgt meer afwisseling van openheid en bos, struwelen en grasland. Het open landschap rond de waterplassen wordt behouden en versterkt.

Locatie

Natuurgebied de Steendert, tussen Est en Ophemert in de Betuwe (Gelderland).

Looptijd

2022 - 2025

Meer afwisseling en nieuw bos

De Steendert bestaat uit circa 100 hectare open en halfopen landschap van graslanden en struweel met een klein bos. Het landschap rond de molen en plassen is fraai en huisvest diverse riet- en watervogels. Ook zijn er zeldzame wasplaten, een paddenstoelensoort, aanwezig in de Steendert. De graslanden hebben geen hoge ecologische kwaliteit.

Staatsbosbeheer wil het natuurgebied nu verder ontwikkelen en een kwaliteitsimpuls geven. Onze visie voor de Steendert is om een fraai landschappelijk gebied met afwisseling van openheid, struweelranden en bos te ontwikkelen waarmee er meer (bio)diversiteit komt in de natuurwaarden van de Betuwe. Het huidige grasrijke gebied krijgt met dit plan meer afwisseling van openheid en bos, struwelen en grasland, wat resulteert in een toename van biodiversiteit. Hiermee dragen we ook bij aan de Bossenstrategie van Rijk en provincie. Daarnaast wordt er bijgedragen aan het vastleggen van CO2. Daarbij blijft de openheid van het landschap rond de waterplassen behouden, met hun rietkragen en de molen. Dit wordt verder versterkt door de jonge opslag (deels) te verwijderen. We willen met verbeterde recreatiemogelijkheden omwonenden de ruimte geven om beter van het gebied te kunnen genieten. Dit wordt gerealiseerd met wandelpaden en mogelijk met een hondenlosloopgebied. Dit project leidt tot een toekomstbestendig en afwisselender gebied voor mens, plant en dier. 

Geschiedenis

De Steendert is een laaggelegen gebied van oude komkleigronden. Tot honderd jaar geleden was de Steendert deels een bosgebied met oude beuken en essen en daartussen enkele graslanden. Het gebied was destijds in het bezit van baron Mackay van Ophemert en Zennewijnen. In de loop van de jaren is het gebied geleidelijk ontbost en werd het agrarisch of een productiebos. Vijftig jaar geleden zijn de laatste beuken en essen gekapt. Er is nog een klein perceel voormalig productiebos aanwezig dat stamt uit ca. 1960. De Steendert was van oorsprong een nat gebied. Door de komst van de watergang is het verder ontwaterd.

Tijdens de ruilverkaveling in 1998 ontstonden er plannen om een natuurgebied te maken van de Steendert: water met weilanden waar vooral ganzen zich thuis zouden kunnen voelen. Daarna is het echter door de provincie aangewezen als natuurgebied met kruiden en faunarijk grasland.

Het huidige natuurgebied is omringd door watergangen van Waterschap Rivierenland met natuurvriendelijke oevers. Er zijn twee plassen uitgegraven. Het kalkrijke kwelwater in de kwelplas (4 ha.) wordt naar de voorraadplas (3 ha.) gepompt voor de eigen watervoorziening in de Steendert. Een poldermolen zorgt voor deze bemaling. Deze molen is een zogenaamde grondzeiler. In 1888 is deze gebouwd aan de Lingedijk in Wadenoijen. De grondzeiler is vanwege de aanleg van de Betuwelijn in 2009 - 2010 naar dit natuurgebied verplaatst. Naast de molen is een zogenaamde blaffer gebouwd, een spuisluisje waardoor het water bij hoog water vanzelf naar het natuurgebied stroomt.

Geologie en archeologie

De Steendert ligt in de Betuwe, een geologisch en archeologisch interessant gebied. Hier hebben de grote rivieren honderden jaren hun bedding verlegd. Huib Jan van Oort, regioarcheoloog bij de omgevingsdienst Rivierenland, heeft hier bij de tweede bijeenkomst een presentatie over gehouden. Bekijk hier de presentatie (doc). Vragen over archeologie? Neem dan contact op met Huib Jan van Oort. 

Vervolg

Voordat we kunnen overgaan tot uitvoering, worden er twee vergunningstrajecten doorlopen. Het grootste gedeelde van het gebied staat in het bestemmingsplan als natuur en dit blijft ook natuur. Voor het aanplanten van bos is vanuit archeologie een omgevingsvergunning nodig. Deze is eind juni aangevraagd. De gemeente zal haar besluit hierop ter inzage leggen, waarna het nog mogelijk is om hierop te reageren via een zienswijze.

Aan de westzijde in het nieuw te realiseren hondenlosloopgebied liggen enkele percelen met nog een bestemming “agrarisch met waarden, landschapswaarden”. Hiervoor is een principeverzoek ingediend bij de gemeente West Betuwe. Met dit principeverzoek vragen wij de gemeente of zij positief staat tegenover dit plan en zo ja, welke procedure er voor nodig is om dit te realiseren. Het aangeleverde plan met de toelichting kunt u terugvinden onder het kopje "Meer informatie".

Gebiedsproces

Op 7 juli 2022, 7 december 2022 en 19 april 2023 zijn gebiedsbijeenkomsten gehouden waar omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd zijn over de plannen. In de eerste bijeenkomst zijn vooral ideeën en aandachtspunten van de aanwezigen verzameld. In de tweede bijeenkomst heeft Staatsbosbeheer een reactie gegeven op de vragen uit de eerste bijeenkomst en het concept van het inrichtingsplan gepresenteerd. In de derde bijeenkomst is het inrichtingsplan nogmaals besproken. Bekijk onderaan deze pagina het inrichtingsplan, recreatieplan en beplantingsplan.

Meer informatie

 

Meer over dit onderwerp