Werk in uitvoering

Kwelherstel Ulvenhoutse Bos

Staatsbosbeheer herstelt de kwelstroom in het Ulvenhoutse Bos om de soortenrijkdom van dit natuurgebied te behouden en versterken. Dit doen we door het dal van de Broekloop en het Sint Annabosch natter te maken.

Bosanemonen in het Ulvenhoutse Bos

Locatie

Ulvenhoutse Bos, Baronie van Breda (NB) 

Looptijd

2019 - 2024
Belangrijke data:

 • Begin 2024: inloopbijeenkomst 2.
 • De webinar van de GGA op 23 november 2023 is terug te kijken.

Aanleiding

Het Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied in de gemeente Breda, bij het dorp Ulvenhout. Het is een van de oudste bossen van ons land, met natte broekbossen en eiken-haagbeukenbossen. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur hier aan en moeten dus maatregelen genomen worden om dit Natura 2000-gebied te behouden. Er staan voor de komende jaren diverse natuurherstelmaatregelen gepland in de omgeving van het Ulvenhoutse Bos. Het dal van de Broekloop tot aan landgoed Valkenberg en het St. Annabosch worden natter en het hemelwater van de wijk Kraaijenberg wordt niet meer op het bos wordt geloosd.

Kalkrijk kwelwater

Het Ulvenhoutse Bos en omgeving zijn rijk aan reliëf. Op de hoge, droge delen in en om het gebied zakt water in de grond. Dat water stroomt vervolgens door de bodem naar de lage delen van het bos en komt daar als kwel aan de oppervlakte. Dit kwelwater is van bijzondere kwaliteit; het is erg kalkrijk. Door een te lage grondwaterspiegel wordt het water versneld afgevoerd uit het bos. Dit leidt tot verdroging van de kenmerkende vochtige bossen. Om de verdroging te stoppen en de hydrologische situatie te herstellen, zijn maatregelen genomen. In 2018 is ongeveer 7 kilometer aan waterlopen ondieper gemaakt en zijn 16 stuwtjes aangebracht. Hierdoor wordt het water beter in het bos vast gehouden.

Herstel kwelstroom

Om de soortenrijkdom in het bos te behouden en versterken, wordt gewerkt aan herstel van de kwelstroom. Dit doen we door het dal van de Broekloop en het St. Annabosch natter te maken. Voordat de werkzaamheden beginnen, wordt eerst drainage aangelegd. Dit doen we om huizen, kelders en percelen van particulieren in de omgeving droog te houden.

Vochtige en droge bostypen

Het Ulvenhoutse Bos heeft belangrijke natuurlijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden. De belangrijkste doel van de werkzaamheden is het vergroten en verbeteren van de vochtige bostypen. Daarnaast is het een uitdaging om te kijken hoe we de drogere bostypen kunnen behouden. Het gaat bij dit gebied vooral om winst op kwalitatief vlak en herstel van de rijke ondergroei.

Planning en stand van zaken

De werkzaamheden ten zuiden van de A58 zijn bijna klaar. De werkzaamheden ten noorden van de A58 worden de komende maanden opgepakt. Het gaat dan in hoofdzaak om het verondiepen van de Broekloop, aanleg van een voorde en een cascade. Alleen de aanleg van een infiltratiebekken op het weiland in de hoek van de Kerkdreef en de Eikendreef duurde langer omdat de grond nog niet verworven was. Ook twee percelen langs de Broekloop zijn nog niet verworven en kunnen nog niet ingericht worden. 

 • Aanleg kleischerm langs de Bosrand in Ulvenhout
  Eind 2022 is in de wijk Craenlaar op circa 10 meter van de straat Bosrand een ondergronds, verticaal kleischerm aangebracht. Het scherm vormt een barrière zodat water vanuit de drainage van de wijk in het bos kan infiltreren, zonder dat het ondergronds terug kan stromen naar de wijk. De aanleg van het scherm is inmiddels gereed. Op het werkpad waar het kwelscherm is aangelegd, is opnieuw bosplantsoen aangeplant zodat het bos weer kan aangroeien. Het is namelijk niet de bedoeling dat hier een nieuw wandelpad ontstaat.

 • Afplaggen perceel langs Dal van de Broekloop
  Langs de Broekloop, noordelijk van de A58 liggen aan de westzijde prachtige beemden. Hier groeien onder andere orchideeën. Omdat het er natter wordt, wordt het grasland tussen de beemden en het bos afgeplagd. Hierdoor verdwijnt de rijke bovenlaag en krijgen de soorten van de naastliggende beemden een uitwijkmogelijkheid om het ’iets hogerop te zoeken’.

 • Ondieper maken Broekloop ten noorden van de A58
  Van januari tot en met maart 2023 hebben we de bodem van de Broekloop, tussen de Annadreef en de Rouppe van der Voortlaan, hoger gelegd. Door leemhoudend zand op de bestaande bodem te leggen zorgen we ervoor dat de Broekloop minder grondwater uit de omgeving zal onttrekken. dit water is hard nodig in het bos. Het Ulvenhoutse Bos is een Natura 2000-gebied dat een rijke voorjaarsflora kent. Een van de essentiële voorwaarden voor deze flora is dat het grondwater hoog genoeg is om de wortels van de planten te voeden.

 

Benieuwd naar de eerdere video? Bekijk die op ons YouTube-kanaal.

Waterschap Brabantse Delta heeft verspreid over het plangebied en nabije omgeving, peilbuizen geplaatst. Een peilbuis is een buis die in de bodem geplaatst wordt met als doel de hoogte van het grondwater te meten. Met deze peilbuizen worden de grondwaterstanden in beeld gebracht en het verloop in de tijd. Waterschap Brabantse Delta is de organisatie die de meetgegevens beheert.

De metingen van de peilbuizen in het Ulvenhoutse Bos en omgeving zijn te bekijken via Grondwaterstanden Ulvenhoutse Bos. Via deze website kunt u op een peilbuis klikken (en doorklikken op 'meer informatie') en zien hoe de grondwaterstand op die locatie zich ontwikkelt. In de grafiek staat 'mv' voor maaiveld.

Grondwater stroomt van hoge naar lage delen in een gebied. De hoogte van het grondwater verandert van dag tot dag. De verandering wordt in belangrijke mate bepaald door regen en verdamping. Daarom zijn grondwaterstanden in de winter gemiddeld hoger dan in de zomer. Andere factoren die invloed hebben op de grondwaterstanden zijn de doorlatendheid van bodemlagen, drainage, onttrekkingen, de afstand tot sloten of de beek en het waterpeil in de sloten of de beek.

Heeft u vragen over de grondwaterstanden, dan kunt u die mailen naar Eline Hack van waterschap Brabantse Delta onder vermelding van ‘grondwaterstanden Ulvenhoutse Bos’.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Breda en Alphen Chaam. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Via aanvullende natuurherstelmaatregelen wil het ministerie een impuls geven aan herstelmaatregelen die gericht zijn  habitattypen en soorten die gevoelig zijn voor stikstof in Natura 2000-gebieden.

Baronie van Breda

Toon project op kaart
Contact
Willem Broeders Omgevingsmanager
Vragen specifiek over grondwaterstanden? Eline Hack - adviseur waterbeheer e.hack@brabantsedelta.nl
Meer over dit onderwerp