Nieuws

Bos en veen leveren belangrijke bijdragen aan klimaatdoelen

  • 01 november 2021
  • Natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer heeft afgelopen plantseizoen meer dan 2 miljoen bomen geplant. Goed nieuws voor het klimaat, want bos is belangrijk bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Ook bij het vernatten van veengebieden zetten we koers naar onze bijdrage aan het Klimaatakkoord en daarmee ook aan de in Parijs afgesproken klimaatdoelen. Daarnaast werd tijdens corona eens te meer duidelijk hoe belangrijk het Nederlandse bos is om in te wandelen en te fietsen. Meer bos is belangrijk.

CO2 vastleggen

Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit en brengt zijn kennis en ervaring in om CO2 te binden. Volgens het Klimaatakkoord moet de hoeveelheid CO2 in 2030 met minstens 49 procent teruggedrongen zijn. De aanleg van bos en vernatting van veen dragen bij aan het vastleggen van CO2 . Een hoger waterpeil in veengebieden dempt de CO2-uitstoot. En bos en natuur hebben een grote capaciteit om CO2 op te slaan. Daarom willen we 5000 hectare extra bos aanleggen en in 5000 hectare veengebieden het waterpeil verhogen.

Ruim 2 miljoen bomen erbij

Vorig jaar hebben we met bijna 1,6 miljoen nieuwe bomen al eerste stappen gezet richting uitbreiding van bos in Nederland. Er kwam toen 70 hectare nieuw bos bij. Afgelopen plantseizoen zijn meer dan 2 miljoen bomen geplant, een stijging 27,6 procent. Er is bijna 200 hectare bos aangelegd. Driekwart is nieuw bos op vooral voormalige graslanden. Er is ook bos geplant ter compensatie van bos dat verloren is gegaan als gevolg van N2000-maatregelen voor heide- en duinherstel. Het overige deel is nieuw bos op vooral voormalige graslanden. Harrie Hekhuis (programmadirecteur Bos & Klimaat): “Bos planten waar nog geen bos was, is in Nederland niet eenvoudig. Simpelweg vanwege ruimte die in ons land schaars is. Ik ben trots op deze cijfers en we gaan de komende jaren nog veel meer doen. Ook via Buitenfonds is veel belangstelling om vanuit bedrijfsleven en particulieren nieuw bos te financieren of op andere manieren bij te dragen. Dat biedt volop mogelijkheden.”

Essentaksterfte

Net als vorig jaar speelde afgelopen plantseizoen de aanpak van essentaksterfte een grote rol. Een groot deel van de nieuwe bomen is geplant in bossen die aangetast zijn door deze agressieve schimmelziekte. Dankzij de financiering van Shell hebben we ruim 172 hectare bos als gevolg van essentaksterfte kunnen herplanten. Het gaat dan om 520.000 bomen. In opdracht van provincies hebben we hier nog eens enige tienduizenden stuks bij geplant.

Toekomstbestendig

Op deze plekken wordt ingeplant met een grote variatie aan boomsoorten, om zo toekomstbestendige en veerkrachtige bossen te maken. Het ‘revitaliseren’ van bestaand bos staat hoog op onze agenda. Dat betekent dat naast dat we de gebruikelijke Nederlandse boomsoorten gemengd aanplanten op kleine schaal bomen boomsoorten planten die extra goed tegen droogte kunnen en/of een positieve invloed hebben op strooisel- en bodemontwikkeling. Dit heeft tot doel om het bos robuuster te maken en daarmee beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Harrie: “Als Nederlandse bosbeheerders kunnen we maar beperkte bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Wat we wel kunnen doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk klimaatverandering op kan vangen.”

Veen

Als gevolg van ontwatering zijn veel veengebieden verdroogd, en daarbij komt het dode plantmateriaal in veen in aanraking met zuurstof, waardoor 'oxidatie' optreedt. Het gevolg: er komt CO2 vrij en de bodem daalt. Door het grondwaterpeil in veengebieden te verhogen voorkomen we dat en kan het veen in bepaalde gebieden zelfs weer gaan groeien met als gevolg dat er minder CO2-vrijkomt. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veengebieden 1 megaton CO2 minder moeten uitstoten tot 2030. Staatsbosbeheer draagt daaraan bij door 5000 hectare veen te vernatten. Bijkomend voordeel: vernatting stopt de bodemdaling en vergroot de biodiversiteit in de veengebieden.

Zie het thema CO2 opslaan en vasthouden voor meer informatie.

Meer over dit onderwerp