Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer in Groningen

Wie denkt aan Groningen, denkt aan rust, weidsheid, onbegrensd uitzicht en kleine dorpjes. Maar deze provincie heeft meer te bieden. Van het coulissenlandschap van het Westerkwartier tot de bossen en beekdalen van Westerwolde. Het vogelparadijs op de vroegere zeebodem van Nationaal Park Lauwersmeer, de uitgestrekte rietmoerassen van ‘t Roegwold en cultuurhistorische parels op het Hogeland. En natuurlijk Groeningen, een enorme laagveengordel om de stad.
17.663 hectare in beheer
1 Dark Sky Park
50 dorpsbossen

Beheer

Staatsbosbeheer beheert in Groningen 17.663 hectare natuur, waarvan 3.104 hectare buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). We beheren zo’n 70% van het gehele Natuurnetwerk in Groningen. Dit zijn zeer uiteenlopende landschappen en beheertypen; van kleine snippers landschapselementen tot grote boscomplexen. En van nieuwe moerasgebieden tot oude cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Grote en kleine parels, van Natura 2000-gebied, Nationaal Park én Dark Sky Park Lauwersmeer tot de 50 dorpsbossen op de Groningse kleigronden op het Hogeland en in Duurswold. En het hoogste natuurlijke punt van de provincie: de Hasseberg in Westerwolde. Bekijk alle gebieden in Groningen.

Cultureel erfgoed
We beheren in Groningen ook cultureel erfgoed, zoals het klooster in Ter Apel (Westerwolde), de Allersmaborg (Westerkwartier), Maarhuizen - Enne Jansheerd (Hogeland) en de schaapskooi Ter Borg (Westerwolde). 

Boswachter geeft uitleg over beheer rond Enne Jansheerd in Maarhuizen.

Organisatie

Om al dat moois te beheren is veel kennis en vakmanschap nodig. In Groningen werken zo’n 50 collega’s, verdeeld over vijf beheerteams: Lauwersmeer, Hogeland, Westerkwartier, Duurswold-Oldambt en Westerwolde. Daarnaast werken er in Groningen vier teams van Binnenwerk. En we worden het hele jaar door geholpen door veel vrijwilligers.

Gastheerschap en toezicht
We willen graag dat iedere bezoeker geniet van de natuur en zich daar veilig voelt. Onze boswachters en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn gastheer of gastvrouw en houden toezicht in de terreinen. Iedereen is er welkom, maar we vragen wel om respectvol om te gaan met onze gebieden: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter.

Maatschappelijke adviesraad
In iedere provinciale eenheid van Staatsbosbeheer is een maatschappelijke adviesraad geïnstalleerd. Deze raad adviseert het provinciehoofd van Staatsbosbeheer over vraagstukken, met als doel het maatschappelijk rendement en maatschappelijke inbedding van Staatsbosbeheer te vergroten.

Samenwerking
Samen met BOA’s van Natuurmonumenten, Groninger Landschap, provincie Groningen en politie werken we aan de veiligheid van het buitengebied. En op de Waddenzee werken we samen met Rijkswaterstaat en de Waddenunit, de inspectieschepen van het ministerie van LNV.

In Groningen is veel nieuwe, natte natuur. Daar hebben we te kampen met uitheemse plantensoorten, zoals grote waternavel. Bestrijding van deze soorten kan alleen samen met gebiedspartners zoals waterschappen, provincie en pachters. We streven naar een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak.

Prioriteiten en doelen

Als grootste terreinbeheerder draagt Staatsbosbeheer graag bij aan een aanpak die Nederland ook voor de toekomst verzekert van een groenere en natuurlijke omgeving waar iedereen gezond en veilig kan leven en werken. Die ambitie hebben we vertaald naar vijf prioriteiten en doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, recreatie, grondstoffen en participatie. Lees meer in het Ondernemingsplan 2020-2025.

Klaprozen tussen haver op de Westeresch

Biodiversiteit

Op de Westeresch in Veele (Westerwolde) werkt Staatsbosbeheer samen met Provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Werkgroep Grauwe Kiekendief, boeren/pachters en een particuliere initiatiefnemer aan het project ESsentie. Om een duurzamere landbouw te stimuleren, maar ook om effecten op het gebied van ecologie en economie (een verdienmodel) te onderzoeken. Lees meer over Westeresch. Daarnaast is er een provinciebrede samenwerking met agrarische collectieven.

Klimaat

Programma Natuur
De natuur is de basis van ons bestaan. Een gezonde bodem, schoon water en schone lucht zijn belangrijk. Daarom versterken en verbeteren wij de natuur in opdracht van Provincie Groningen. In heel Groningen zetten wij ons in voor sterke en gezonde natuur. Onder Werk in uitvoering in Groningen staan de projecten voor natuurherstel in onze gebieden. Meer informatie over het Programma Natuur in Groningen vindt u op provinciegroningen.nl.

Groeningen
Onder de Groene Metropool van het noorden hangt het gebied ‘Groeningen’. De aaneenschakeling van wetlands in een laagveengordel van bijna 8.000 hectare in verbinding met de stad Groningen en omliggende grotere woonkernen. Een samenwerking in een netwerk met onderwijs en wetenschap, overheden, ondernemers en ondernemende burgers. Lees meer op groeningen.nu.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier
In het Zuidelijk Westerkwartier lopen een aantal projecten in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de inrichting van waterbergingsgebieden.

Het Blotevoetenpad in Opende is een van de vele wandelroutes in Groningen.
354 km wandelroutes
234 km fietspaden
49 km ruiterroutes

Recreatie

Recreatie is een van onze kerntaken. We zorgen door heel Nederland voor een recreatief aanbod dat past bij het gebied én bij wat de omgeving vraagt. Bij de vraag naar recreatie in de natuur houden we altijd rekening met de veerkracht en het draagvermogen van wat de natuur aankan en de schoonheid van het landschap.

In Groningen vind je 354 kilometer gemarkeerde wandelpaden, 234 kilometer gemarkeerde fietspaden en 49 kilometer ruiterroutes. Trekpleisters zijn het Knuppelpad in 't Roegwold en het Blotevoetenpad in Opende. Kinderen kunnen zich uitleven op de uitdagende natuurspeelplaats bij activiteitencentrum Lauwersnest in Lauwersoog of het speelbos en Egelpad in Sellingen. En voor de allerkleinsten zijn er er kabouterpaden in Lauwersmeer, Duurswold en Sellingen. 

We werken o.a. samen met Binnenwerk en regionale zorginstellingen die ons ondersteunen bij bij beheerwerk.
30 collega's van Binnenwerk
304 vrijwilligers
34.000 kinderen in de natuur

Participatie

Vrijwilligers
304 vrijwilligers, waarvan 49 via samenwerkingsovereenkomsten, helpen ons bij het beheer, begeleiden van bezoekers of monitoren van natuurgegevens.

Maatschappelijke arbeidsparticipatie
30 collega's van Binnenwerk, verdeeld over 4 teams helpen ons bij het beheer van onze natuurgebieden. Bijvoorbeeld met snoeien, onderhouden van wandelpaden en schoonmaken van bankjes en borden. Binnenwerk creëert voor het Rijk banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we 5 samenwerkingsovereenkomsten met regionale stichtingen en verenigingen die ons ook ondersteunen met werkzaamheden. En 108 cliënten van 13 samenwerkingen met zorginstellingen, 6 leerlingen uit VSO/praktijkonderwijs en 30 taakgestraften via samenwerking met Reclassering Nederland doen werk- en leerervaring op in gebieden. van Staatsbosbeheer.

Natuureducatie
Bijna 34.000 kinderen namen deel aan activiteiten voor scholen of gezinnen of bezochten een speelbos.


Nieuws en achtergronden

Bekijk het laatste nieuws en lees de achtergrondverhalen over het dagelijks werk van de boswachters van Staatsbosbeheer in Groningen.

Lees meer
Contact
Jesler Kiestra
Jesler Kiestra Provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Groningen