Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Oostvaardersplassen

Vogelparadijs van internationale betekenis

Natura 2000-lijst beschermde soorten Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een Nederlandse Natura2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit van de Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied staan maar liefst 31 vogelsoorten die in Europa beschermd zijn en waarvoor de Oostvaardersplassen van (internationaal) belang zijn. Het zijn vooral vogels die in het moeras of de grote wateren leven.

Beschermde soorten

 • roerdomp (Botaurus stellaris)
 • woudaap (Ixobrychus minutes)
 • kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
 • grote zilverreiger (Egretta alba)
 • lepelaar (Platalea leucorodia)
 • wilde zwaan (Cygnus cygnus)
 • brandgans (Branta leucopsis)
 • nonnetje (Mergus albellus)
 • zeearend (Haliaeetus albicilla)
 • bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
 • blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
 • porseleinhoen (Porzana porzana)
 • kluut (Recurvirostra avosetta)
 • kemphaan (Philomachus pugnax)
 • blauwborst (Luscinia svecica)
 • dodaars (Tachybaptus ruficollis)
 • aalscholver (Phalacrocorax carbo)
 • kolgans (Anser albifrons)
 • grauwe gans (Anser anser)
 • bergeend (Tadorna tadorna)
 • smient (Anas penelope)
 • krakeend (Anas strepera)
 • wintertaling (Anas crecca)
 • pijlstaart (Anas acuta)
 • slobeend (Anas clypeata)
 • tafeleend (Aythya ferina)
 • kuifeend (Aythya fuligula)
 • grutto (Limosa limosa)
 • snor (Locustella luscinioides)
 • rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
 • grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus)