Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Natura 2000-lijst beschermde soorten Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een Nederlandse Natura2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit van de Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied staan maar liefst 31 vogelsoorten die in Europa beschermd zijn en waarvoor de Oostvaardersplassen van (internationaal) belang zijn. Het zijn vooral vogels die in het moeras of de grote wateren leven.

Beschermde soorten

 • roerdomp (Botaurus stellaris)
 • woudaap (Ixobrychus minutes)
 • kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
 • grote zilverreiger (Egretta alba)
 • lepelaar (Platalea leucorodia)
 • wilde zwaan (Cygnus cygnus)
 • brandgans (Branta leucopsis)
 • nonnetje (Mergus albellus)
 • zeearend (Haliaeetus albicilla)
 • bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
 • blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
 • porseleinhoen (Porzana porzana)
 • kluut (Recurvirostra avosetta)
 • kemphaan (Philomachus pugnax)
 • blauwborst (Luscinia svecica)
 • dodaars (Tachybaptus ruficollis)
 • aalscholver (Phalacrocorax carbo)
 • kolgans (Anser albifrons)
 • grauwe gans (Anser anser)
 • bergeend (Tadorna tadorna)
 • smient (Anas penelope)
 • krakeend (Anas strepera)
 • wintertaling (Anas crecca)
 • pijlstaart (Anas acuta)
 • slobeend (Anas clypeata)
 • tafeleend (Aythya ferina)
 • kuifeend (Aythya fuligula)
 • grutto (Limosa limosa)
 • snor (Locustella luscinioides)
 • rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
 • grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus)
boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten