Dossier Oostvaardersplassen

Edelherten, konikpaarden en Heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van het gebied.

Grote grazers

In de Oostvaardersplassen leven konikpaarden, edelherten en Heckrunderen in het wild. Hun voorouders zijn door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) geïntroduceerd. De dieren in de Oostvaardersplassen zijn in vrijheid geboren. Kalveren en veulens worden zonder hulp van mensen geboren en groeien op aan de zijde van hun moeder. Het is een mooi gezicht om de kuddes in beweging te zien. Of te zien hoe hengsten met elkaar strijden, en burlende edelherten zich in de bronsttijd verzamelen op de vlaktes.

Invloed van seizoenen

Het ritme van de seizoenen en de natuurlijke kringloop bepalen het leven van alle dieren in de Oostvaardersplassen, dus ook van de grote grazers. In het voorjaar worden de meeste kalveren en veulens geboren. De zomer gebruiken de dieren om hun vetvoorraad op te bouwen voor de winter. In de herfst paren de dieren voor een nieuwe generatie. De winter is een tijd van energie sparen en overleven.

Tellingen

De grote hoefdieren worden tweemaal per jaar geteld: eenmaal in het voorjaar (vanaf de grond) en eenmaal in het najaar, zowel vanaf de grond als vanuit een helikopter. Het aantal dieren in het voorjaar (vóór het moment dat de kalveren en veulens zijn geboren) is lager dan in het najaar. De meistand wordt gezien als de stand dat de ecologische draagkracht van het gebied aangeeft. Recente cijfers over aantallen dieren in de Oostvaardersplassen zijn te vinden in de Jaarrapportages monitoring. Zie Links en downloads.

Voedselaanbod doorslaggevend

Het voedselaanbod is bepalend voor het aantal dieren dat in de Oostvaardersplassen kan leven. Na de introductie van de grote hoefdieren groeiden de populaties in een hoog tempo. De afgelopen jaren stabiliseren de aantallen en loopt het aantal Heckrunderen terug. Er zal nooit sprake zijn van een constant aantal gedurende een reeks van jaren, omdat het voedselaanbod altijd zal fluctueren en de winterse omstandigheden ook.

Leven en sterven

Zo groots als het leven in de Oostvaardersplassen is ook het sterven. De sterfte is onder jonge en oude dieren het grootst, zoals overal in de natuur. Vooral aan het einde van de winter. In de Oostvaardersplassen is het sterven heel zichtbaar omdat het hier om grote dieren gaat in open terrein. Staatsbosbeheer realiseert zich dat dode dieren geen prettig beeld zijn. We voeren kadavers dan ook zo veel mogelijk af. We nemen onze verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat de dieren niet onnodig lijden. De grote grazers waarvan vaststaat dat zij het niet zullen overleven, worden tijdig door de beheerders geschoten. Zie Beheer en afschot

boswachter met verrekijker
Vragen over dit onderwerp?
Boswachters Oostvaardersplassen
flevoland@staatsbosbeheer.nl
0320-254585

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten