Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Natuurontwikkeling Schippersplas

Eén van de doelen van Staatsbosbeheer is om meer en meer gevarieerde natuur in Nederland te krijgen. Verondieping helpt daarbij, omdat in een plas met diepe en ondiepe stukken en eilandjes er meer verschillende soorten planten en dieren leven dan in een plas die alleen diep is. We verondiepen dus om de biodiversiteit een stimulans te geven.

De Schippersplas biedt kansen voor natuurontwikkeling. Door de inrichting aan te passen aan de habitatsvereisten van de beoogde doelsoorten neemt de ecologische diversiteit toe en wordt het ecosysteem sterker. Meer natuur komt ten goede aan de biodiversiteit. En dat is belangrijk in een tijdperk waarin de natuur toch al onder druk staat.

Locatie

De Schippersplas ligt aan de oostrand van de gemeente Ommen (OV) en maakt deel uit het van het Bovenveld.

Looptijd

2022-2027. Indien nodig verlenging tot 2032.

De Schippersplas

De Schippersplas ligt in het buitengebied van de gemeente Ommen, grenzend aan de gemeente Hardenberg. Het is zo’n 10.000 vierkante meter groot. Het is het leefgebied van onder andere das, hermelijn, geelgors, steenuil en waterspitsmuis. Amfibieën maken gebruik van het gebied voor overwintering en voorplanting. De plas wordt gewaardeerd door rustzoekende recreanten, maar ook benut voor bushcraft en sportvissen. 

De plas was tot ca. 1935 een ven te midden van onontgonnen heidevelden. Rond 1995 is zandwinning in de plas gestart, maar die is jaren geleden gestopt. De maximale diepte van de huidige plas bedraagt ca. 10,5 meter en de gemiddelde diepte is ca. 4,60 meter.

Aan de oostzijde grenst de plas gedeeltelijk aan een bosgebied en gedeeltelijk aan het bedrijfsterrein van afvalverwerkingslocatie Bovenveld van ROVA (Ommerweg Rheezerveen). Ten zuiden van de locatie is de asfaltcentrale Bovenveld in bedrijf (Coevorderweg Stegeren). Ten noorden van de Schippersplas is sinds enkele jaren de N36 gesitueerd, die het oostelijk gelegen bos doorsnijdt. Het gebied ten westen van de plas, afgeschermd door een smalle bossingel, wordt agrarisch gebruikt.

Natuurwaarden vergroten

We gaan de natuurwaarden vergroten, door meer variatie in het gebied aan te brengen en de natuurwaarden die er al zijn te beschermen. Dat gebeurt door de herinrichting van de zuidelijke helft van de plas. Door verondieping worden de taluds verflauwd en er komt een eilandje. Aan de zuidpunt komt een heuvel die het zicht op de asfaltcentrale wegneemt en die tegelijkertijd dient als geluidsafscherming. In de heuvel komt een vleermuiskelder. De overgang van de heuvel naar het water wordt afgewerkt met een steilwand voor oeverzwaluwen. De begroeiing van de oever aan de westkant wordt aangepast voor een beter leefklimaat voor de ijsvogel en de das. De oevers van noordelijke helft van de plas zijn al geschikt leefgebied voor de das. Daarom worden er aan de noordelijke helft van de plas geen aanpassingen gedaan.

Werkzaamheden in het veld

De uitvoering gebeurt in 3 fasen. Als eerste wordt tussen 15 augustus en 15 september 2022 een dam aangelegd in het midden van de plas. De grondaanvoer daarvoor vindt plaats via het ROVA-terrrein. Dit is slechts een beperkte hoeveelheid omdat het grootste deel van de dam bestaat uit een stalen overstortschot. Daarna volgen de verdere werkzaamheden voor het verflauwen van de taluds en het maken van het eiland en de heuvel. Die vinden plaats via het terrein van de asfaltcentrale. De werkzaamheden worden uitgevoerd, wanneer de grond beschikbaar is.

Tijdens het broedseizoen wordt alleen vanaf het water gewerkt, tot maximaal 10 meter afstand tot de kant.

Samenwerking

We voeren de werkzaamheden uit in samenwerking met DBG bouw en reststoffen en NTP. Bevoegd gezag is Waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen. De bestemming van het terrein is op basis van het vigerende bestemminggsplan Buitengebied: Water. Binnen deze bestemming zijn de voorgenomen werkzaamheden toegestaan. 

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Geny van Horssen Projectleider