Werk in uitvoering

Inrichting bosranden Flevoland

Staatsbosbeheer werkt in Flevoland de komende jaren aan natuurrijke, afwisselende bosranden op de grens van landbouwgebied en bos. Dat komt de ecologische waarde van het bos én het landbouwgebied ten goede.

Locatie

In bijna alle gebieden van Staatsbosbeheer in Flevoland: zo’n 200 locaties met een oppervlakte van 111 hectare.

Looptijd

2019 - 2022 

Natuurrijke bosranden

Veel bossen van Staatsbosbeheer in Flevoland hebben een harde grens op de overgang van het bos, met hoge bomen, naar de aangrenzende landbouwgrond met lage gewassen. De ecologische waarde hiervan is beperkt. Staatsbosbeheer vormt deze randen om naar meer natuurlijke, geleidelijk oplopende bosranden met bloeiende- en vruchtdragende struiken. Deze bosranden verhogen de ecologische waarde van de omgeving. Ze vormen leefgebied voor plaagbestrijdende en bestuivende soorten, waarvan de omliggende landbouwgronden mee profiteren

Naast het ontwikkelen van de natuur op haar eigen grond wil Staatsbosbeheer ook elders in het landschap dergelijke habitats creëren, door samenwerking aan te gaan met agrarische bedrijven en op grond van deze bedrijven inrichtingsmaatregelen te treffen ten bate van het landschap en de biodiversiteit.

Mix van struiksoorten

Om te beginnen pakken we de buitenste bosranden aan waar bomen zijn aangetast door essentaksterfte. Met het verwijderen van de es en de omvorming naar een mix van verschillende boomsoorten nemen we ook de bosranden mee en beplanten we een strook langs de perceelgrens met verschillende struiksoorten. Daarnaast voorzien we ook randen van bos met andere boomsoorten van een meer natuurlijke bosrand, op locaties waar dit de ecologische waarde verhoogt

De keuze van inheemse boom- en struiksoorten is afhankelijk van de locatie en betreft kardinaalsmuts, lijsterbes, Gelderse roos, krent, sleedoorn, veldesdoorn, meidoorn, liguster, hazelaar, vlier, rode kornoelje, hondsroos, egelantier, zwarte bes, aalbes, dauwbraam, grauwe wilg, geoorde wilg, katwilg, wegedoorn, zoete kers, gewone vogelkers en tamme kastanje.

Groene vingers

Naast het ontwikkelen van deze leefgebieden op eigen terrein wil Staatsbosbeheer ook in samenwerking met agrarische bedrijven verbetering van de biodiversiteit stimuleren, door ook op hun grond natuur te ontwikkelen in het kader van natuurinclusieve landbouw ('groene vingers’ in het landelijk gebied).

Hiervoor willen wij samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijven die een deel van hun grond willen inrichten op een manier die de biodiversiteit ten goede komt. Denk daarbij aan het ontwikkelen van landschapselementen (houtwallen of struweelranden) of het stimuleren van de aanwezigheid van kruiden (kruidenranden op akkers of het inzaaien van kruidenmengsels in graslanden) op strategische plekken waar dat ecologische waarde heeft. Hierdoor ontstaan 'stepping stones' en toevluchtplekken voor dieren en planten in het open landbouwgebied. Wij gaan graag in gesprek met boeren om met onze kennis en kunde agrarische bedrijven te enthousiasmeren voor, en te begeleiden bij, de ontwikkeling en realisatie van zulke projecten.

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden vinden vooral langs de randen van de gebieden plaats, dus bezoekers zullen weinig tot geen last ervan hebben. Uitvoering wordt middels bebording aangegeven. Overlast proberen we ook tot een minimum te beperken door gefaseerd uit te voeren.

Door de aanwezigheid van wild in de gebieden is het vaak nodig om jonge aanplant te beschermen tegen vraatschade. Dit wordt veelal gedaan door het plaatsen van rasters. Dat geeft wellicht een wat kunstmatig bosbeeld, maar als de jonge aanplant na enkele jaren groei beter bestand is tegen vraatschade, verwijderen we de rasters weer.

De werkzaamheden vinden plaats in de volgende gebieden: Dorpsbossen Dronten, Hollandse Hout, Horsterwold, Hulkesteinse bos, Kuinderbos.

Samenwerking

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandStaatsbosbeheer werkt samen met Provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) als verstrekkers van de subsidie, waarbij beide partijen elk 50% van het budget voor hun rekening nemen. Daarnaast probeert Staatsbosbeheer samenwerkingsverbanden aan te gaan met (aanliggende) agrarische bedrijven. Het projectonderdeel ‘Groene Vingers’ bestaat uit 1,5 hectare kruidenrand en 3.000 m2 struweelrand op terrein van agrarische bedrijven.

Stadsbossen Almere

Toon project op kaart
Contact
boswachter met verrekijker in avondzon
Erik van der Zee Boswachter
Meer over dit onderwerp