Werk in uitvoering

Waterverbindingen en natte graslanden Oostvaardersplassen

Een belangrijke maatregel uit het Natura2000-beheerplan is het verbeteren van de waterverbindingen tussen het kerngebied van de Oostvaardersplassen en de omgeving. Hiervoor worden een visslenk, onderling verbonden poelen en twee vispassages aangelegd. Stekelbaars en visetende vogels zoals de lepelaar profiteren hiervan.

Locatie

Oostvaardersplassen (onderdeel Nationaal Park Nieuw Land, FL)
Vismigratie en vispassages: voormalige zanddepot tegenover de Grote Praambult aan de Praamweg in Lelystad en langs de beheerweg.
Vernatting grasland: tussen de Beemdlanden en het moerasgebied, beiden in het kerngebied van de Oostvaardersplassen.

Looptijd

2020 -2023

Meer voedsel dicht bij huis

De werkzaamheden maken deel uit van het Natura 2000-beheerplan en hebben als doel het gebied voor een aantal belangrijke vogelsoorten nog verder te verbeteren. Volgens het Natura 2000-beheerplan is het ontbreken van vismigratie één van de belangrijkste knelpunten in het gebied.

De vismigratiemogelijkheden worden verbeterd om lepelaars en andere visetende vogels, zoals reigers en roerdompen, foerageermogelijkheden dichtbij hun broedgebied te bieden. De driedoornige stekelbaars kan via de waterverbindingen makkelijker het gebied in en uit, zodat er in de broedtijd voldoende voedsel van de juiste afmetingen voor de viseters is. De uit te graven vispassages bestaan uit een reeks grote, onderling verbonden poelen en vistrappen.

Vernatting grasland

Tussen de droge Beemdlanden en het moeras aan de andere kant van de kade komt een inundatiezone. Deze verzacht de nu nog harde overgang tussen het moeras en het grazige deel. Door het opzetten van het waterpeil en een grondwal die het water tegenhoudt, ontstaat plasdras grasland dat een aantrekkelijk foerageergebied is voor steltlopers en andere vogels, vergelijkbaar met de Waterlanden. De wal wordt gemaakt van grond die vrijkomt bij het graven van de visslenk en de poelen. Een klein deel van de vrijgekomen grond wordt afgevoerd.

Werkzaamheden in het veld

Het gebied waar in 2020 gewerkt wordt, ligt tegenover de Grote Praambult aan de Praamweg in Lelystad. Er worden poelen gegraven en de grond wordt via de beheerweg afgevoerd. Een deel van het graven van deze voorzieningen is uitgevoerd en wordt na het broedseizoen, vanaf augustus, hervat. Het overige deel van de vismigratieroute wordt dan uitgegraven en de vistrappen worden aangelegd. Volgens planning is het werk in 2023 gereed. Het bestek, de uitgewerkte technische planning voor de vernattingswerkzaamheden is nu in wording, het werk start begin augustus.

Financiering

De vismigratieroute en de vistrappen zijn gefinancierd door  Provincie Flevoland en met POP3-subsidie vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandlogo provincie flevoland

Meer informatie

Dit project is onderdeel van een reeks maatregelen die voor natuur en beleving van het kerngebied van de Oostvaardersplassen zijn gepland, zie Werk in uitvoering Oostvaardersplassen.

Oostvaardersplassen

Toon project op kaart
Contact
boswachter met verrekijker
Boswachters Oostvaardersplassen
 
Meer over dit onderwerp