Werk in uitvoering

Waterverbindingen en natte graslanden Oostvaardersplassen

Een belangrijke maatregel uit het Natura2000-beheerplan is het verbeteren van de waterverbindingen tussen het kerngebied van de Oostvaardersplassen en de omgeving. Hiervoor worden een visslenk, onderling verbonden poelen en twee vispassages aangelegd. Stekelbaars en visetende vogels zoals de lepelaar profiteren hiervan.

Lepelaars profiteren van vispassages die foerageermogelijkheden bieden dichtbij hun broedgebied. 

Locatie

Oostvaardersplassen (onderdeel Nationaal Park Nieuw Land, FL)
Vismigratie en vispassages: voormalige zanddepot tegenover Grote Praambult aan Praamweg in Lelystad en langs de beheerweg.
Vernatting grasland: tussen Beemdlanden en moerasgebied, beiden in kerngebied Oostvaardersplassen.

Looptijd

2020 -2024

Meer voedsel dicht bij huis

De werkzaamheden maken deel uit van het Natura 2000-beheerplan en hebben als doel het gebied voor een aantal belangrijke vogelsoorten nog verder te verbeteren. Volgens het Natura 2000-beheerplan is het ontbreken van vismigratie één van de belangrijkste knelpunten in het gebied.

De vismigratiemogelijkheden worden verbeterd om lepelaars en andere visetende vogels, zoals reigers en roerdompen, foerageermogelijkheden dichtbij hun broedgebied te bieden. De driedoornige stekelbaars kan via de waterverbindingen makkelijker het gebied in en uit, zodat er in de broedtijd voldoende voedsel van de juiste afmetingen voor de viseters is. In 2023 zijn twee vispassages aangelegd, een reeks onderling verbonden poelen en vistrappen. Bij de Kitstocht gaat het om een zogenaamde bekkenstuw, waarbij de vis 'tredes'van 5 tot 9 cm kan nemen daarmee een ongeveer 1,5 meter hoogteverschil overbrugt.

Vernatting grasland

Tussen de droge Beemdlanden en het moeras aan de andere kant van de kade komt een inundatiezone. Deze verzacht de nu nog harde overgang tussen het moeras en het grazige deel. Door het opzetten van het waterpeil en een grondwal die het water tegenhoudt, ontstaat plasdras grasland dat een aantrekkelijk foerageergebied is voor steltlopers en andere vogels, vergelijkbaar met de Waterlanden. De wal wordt gemaakt van grond die vrijkomt bij het graven van de visslenk en de poelen. Een klein deel van de vrijgekomen grond wordt afgevoerd.

Financiering

De vismigratieroute en de vistrappen zijn gefinancierd door  Provincie Flevoland en met POP3-subsidie vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandlogo provincie flevoland

Meer informatie

Dit project is onderdeel van een reeks maatregelen die voor natuur en beleving van het kerngebied van de Oostvaardersplassen zijn gepland, zie Werk in uitvoering Oostvaardersplassen.

Oostvaardersplassen

Toon project op kaart
Contact
boswachter met verrekijker
Boswachters Oostvaardersplassen
 
Meer over dit onderwerp