Werk in uitvoering

Herinrichting Millingerwaard

De Millingerwaard is een gebied dat zich blijft ontwikkelen. De afgelopen jaren stond in het teken van het herinrichtingsproject Millingerwaard waarbij er geulen zijn gegraven voor meer waterveiligheid en een betere water- en natuurkwaliteit. Dat werk is eind 2022 afgerond, maar er gebeurt meer in de Millingerwaard.

Locatie

De Millingerwaard ligt in de Gelderse Poort aan de zuidkant van de Waal bij Nijmegen.

Looptijd

2023 – 2024.

Opknappen Middendoor-ontsluiting

Het water heeft nu meer vrij spel in de Millingerwaard en dat heeft gevolgen voor de Middendoor-ontsluiting: de weg die van Kekerdom naar Klaverland en de Millinger Theetuin loopt. Door het hoge water zijn delen van het wegdek weggespoeld waardoor er gaten zijn ontstaan. Vooral voor fietsers kan dit gevaarlijk zijn. Het afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een duurzame oplossing. Er is gekeken welke constructie wenselijk is en bestand tegen de hoge waterstromen. Deze constructie mag niet belemmerend zijn voor de waterdoorstroming, omdat dit dan problemen geeft voor de waterveiligheid. Eind 2022 zijn deze onderzoeken afgerond. Volgend jaar wordt het vergunningentraject gestart. De verwachte uitvoering is in 2024.

Sanering Klaverland

Op het terrein van de voormalige steenfabriek op Klaverland wordt in 2023 -2024 het asbestprobleem structureel aangepakt. Dit probleem is al langer bekend en de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar waar, welk en hoeveel asbest er ligt. Vervolgens is gekeken hoe de sanering het best aangepakt kan worden. Daar zijn drie varianten uitgekomen, waarbij het afdekken met een zandlaag de beste optie is. Op dit moment wordt onderzocht hoe om te gaan met de bomen en met de beschermde dieren die er zitten, zoals vleermuizen en marters.
Werk met werk: Bij de uitvoering van het herinrichtingsproject bleek de grond uit de geul rondom het eiland in de Oude Zandwinplas heel geschikt om de afdeklaag te maken. Begin volgend jaar wordt het vergunningentraject gestart. De verwachte uitvoering is in 2023 - 2024.

Renovatie Sluisje

Onder de toegangsweg naar het voormalige terrein van de Beijer zit een sluis. Via deze sluis stroomt het water in het gebied van de Oude Waal. Dit laagdynamische gebied met specifieke moeras- en watervegetatie vraagt om een vrij constant waterpeil. Om dit te behouden wordt het sluisje gerenoveerd. Samen met firma van Boekel, een gespecialiseerd bedrijf, is de betonconstructie met de stalen deuren onderzocht en beoordeeld. Het beton heeft een opknapbeurt nodig en er moeten nieuwe stalen sluisdeuren komen. Op 9 juni start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden door het plaatsen van hekken en een keet. Alleen daar waar gewerkt wordt, komen hekken te staan, dus bezoekers van de Millingerwaard kunnen nog steeds het gebied in.

Na een laatste ecologische check is de eerste stap het verwijderen van wat begroeiing om bij het sluisje te kunnen om de constructie schoon te maken. Hierna krijgt de betonnen constructie een opknapbeurt en worden er nieuwe sluisdeuren aangebracht. Op het onderstaande kaartje is de locatie te zien. Luchtfoto Millingerwaard

Herontwerp parkeerplaats Lange Paol

Een landschapsarchitect heeft opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor de parkeerplaats Lange Paol. Deze krijgt wat meer allure, als een herkenbare en uitnodigende hoofdtoegangspoort tot de Millingerwaard. Het kunstwerk met grote raven zal een prominente plek krijgen. Gezien het beschikbare budget en de begroting bij het voorgestelde ontwerpinrichtingsplan is ervoor gekozen de parkeerplaats in fases verder op te knappen.

Kade Millingerhof

Een deel van de wandelkade bij de Millingerhof is inmiddels hersteld en opnieuw ingezaaid. De kade was door hoogwater beschadigd. Om te zorgen dat dit deel heel blijft is een klein stuk nog niet hersteld. Bij hoog water zal dit deel dan als eerste onderlopen en blijft de herstelde kade heel. Als de herstelde kade goed begroeid is, wordt ook het laatste deel hersteld. Hier gaat wel een heel groeiseizoen overheen. Maar dan hebben we in 2024 uiteindelijk een kade die voldoende bestand is tegen het water.  

Weer ruimte voor de rivier in Millingerwaard

De rivierdynamiek in de Millingerwaard is terug. Tussen 2013 en 2022 is veel werk verzet in dit natuurgebied net ten zuiden van de Waal. Door het graven van hoofdgeulen en kwelgeulen heeft het water weer vrij spel. De contouren van de hand met duim en vingers zijn vastgelegd in het landschap. Het resultaat: een gezonder natuurgebied met meer biodiversiteit én een grotere waterveiligheid. Het is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond om vegetatie kort en gevarieerd te houden. De Millingerwaard maakt onderdeel uit van de Gelderse Poort, een groot Natura 2000-gebied langs de rivier.

Meer informatie

Contact
Annemieke van den Berg,
Annemieke van den Berg Omgevingsmanager
Meer over dit onderwerp