Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer in Friesland

Water, wind en wadden, zo kennen we Fryslân. De Waddenzee, het Lauwersmeer en de Friese meren. Maar Fryslân heeft zoveel meer te bieden: heidevelden bijvoorbeeld, maar ook bossen, beekdalen, blauwgraslanden en bijzondere cultuurhistorische landschappen. Fryslân is rijk aan natuur!
37.381 ha in beheer
4.083 ha uitgegeven in erfpacht

Beheer

Fryslân heeft van alle provincies in Nederland de grootste verscheidenheid aan natuur: van droog schraalland, stuivende duinen tot veenmosrietland. Een kostbaar bezit. Deze gebieden zijn geen eilandjes, maar vormen samen een ondeelbaar ecosysteem. Zo vormt de natuur de basis van alle leven. In Fryslân, in Europa, maar ook wereldwijd. Denk bijvoorbeeld aan het belang van de kwelders en wadplaten voor trekvogels. Staatsbosbeheer probeert deze gebieden, en de verbindingen ertussen, zo divers en weerbaar mogelijk te maken. Dat doen we samen met andere partijen, bijvoorbeeld met andere natuurbeheerders en agrarische natuurverenigingen. Bekijk alle natuurgebieden in Fryslân

Cultuur en cultuurhistorie
Staatsbosbeheer beheert ook cultuurhistorische terreinen en objecten, zoals Stania State en Tjaarda’s bos. We zijn ook zuinig op archeologische monumenten en landschapselementen, zoals houtsingels, eendenkooien en pingoruines. Het zijn parels in het landschap en ze vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis en de identiteit van Fryslân.
We zetten ons ook in voor culturele evenementen en werken mee aan Oerol, Opera Nijetrijne, Opera Spanga, Into the Great Wide Open en allerlei kleine evenementen en kunstexposities. Daarbij maken we altijd een zorgvuldige afweging wat waar kan. Maar er zijn ook gebieden die het exclusieve domein blijven van de natuur.

Boswachter bij slikken op Terschelling

Organisatie

In Fryslân heeft Staatsbosbeheer 6 beheerteams: Noard-Fryslân, Súdwest-Fryslân, Súdeast-Fryslân, Terschelling, Ameland en Vlieland. In totaal zetten zo’n 100 medewerkers zich iedere dag in voor de natuur.

Gastheerschap en toezicht
We willen graag dat iedere bezoeker geniet van de natuur en zich daar veilig voelt. Onze boswachters en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zijn gastheer of gastvrouw en houden toezicht in de terreinen. Iedereen is welkom, maar we vragen wel om respectvol om te gaan met onze gebieden: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter.

Maatschappelijke adviesraad
In iedere provinciale eenheid van Staatsbosbeheer is een maatschappelijke adviesraad geïnstalleerd. Deze raad adviseert het provinciehoofd van Staatsbosbeheer over vraagstukken, met als doel het maatschappelijk rendement en maatschappelijke inbedding van Staatsbosbeheer te vergroten.

Samenwerking
Om het gezamenlijke natuurbelang in de breedte goed te kunnen vertegenwoordigen werken we regionaal nauw samen met andere terreinbeheerders, waaronder It Fryske Gea en Natuurmonumenten, Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeenten. En we zijn betrokken in samenwerkingsverbanden zoals PCLG, Grien Oerlis en Natuer mei de Mienskip.
Staatsbosbeheer is één van de elf organisaties die samenwerken in Natuer mei de Mienskip. Doel is een groener Fryslân waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt afgemaakt en in het proces staat de eindbeheerder steeds centraal. Verschillende nieuwe instrumenten zijn ontwikkeld om deze doelen te halen.

Prioriteiten en doelen

Als grootste terreinbeheerder draagt Staatsbosbeheer graag bij aan een aanpak die Nederland ook voor de toekomst verzekert van een groenere en natuurlijke omgeving waar iedereen gezond en veilig kan leven en werken. Die ambitie hebben we vertaald naar vijf prioriteiten en doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, recreatie, grondstoffen en participatie. Lees meer in het Ondernemingsplan 2020-2025.

Aanleg van een oeverbeschoeiing in Brandemeer om legakkers te beschermen.

Biodiversiteit

Er zijn veel Natura 2000-gebieden in Fryslân en Staatsbosbeheer beheert hier een deel van. Onder andere de duinen van Vlieland, Terschelling en Ameland, Rottige Meenthe, Brandemeer en Wijnjeterperschar.

In Fryslân werken we aan natuurherstel via diverse grote projecten. Een overzicht van deze projecten vind je onder Werk in uitvoering.

Logeren bij de boswachter op een van de natuur- of groepskampeerterreinen
2,8 miljoen bezoeken
546 km routes
9 overnachtingslocaties

Recreatie

We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van de natuur. Daarom investeren we veel in het toegankelijk en beleefbaar maken van onze gebieden. Onze boswachters maken bezoekers graag wegwijs, nemen ze mee op excursie en delen verhalenl.

Recreatieve voorzieningen
In Fryslân beheren we 310 km gemarkeerde wandelroutes, 86 km fietspaden en 150 km ruiterpaden. Er zijn 3 vakantiewoningen, die we verhuren via via Buitenleven Vakanties, en 6 natuurkampeerterreinen, waarvan 2 groepsterreinen.

Vrijwilligers helpen bij het beheer
16 collega's Binnenwerk
661 vrijwilligers
34.235 kinderen in de natuur

Participatie

Maatschappelijke arbeidsparticipatie
Staatsbosbeheer biedt op verschillende manieren plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door een groene, gezonde leerwerk omgeving en passend beheerwerk te bieden. Juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen die re-integreren naar betaald werk of in een zorginstelling verblijven.

Binnenwerk, onderdeel van het Ministerie van BZK, creëert duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat hier om deelnemers uit het doelgroepenregister van het UWV. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Participatiewet. Teams van Binnenwerk gaan o.a. aan de slag in het natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer. Totaal werken we in Fryslân met 2 Binnenwerkteams met daarin 16 medewerkers. Deze teams zijn gevestigd in Jubbega.

Vrijwilligers
In Fryslân werken we samen met meer dan 650 vrijwilligers. Ze helpen Staatsbosbeheer om de natuur te beheren en te beleven. Ze zijn onze ambassadeurs en onze ogen en oren in het contact met burgers en bedrijven. En daar zijn we trots op.

Natuureducatie
Voor kinderen hebben we speelnatuur en kabouterpaden en voor scholen educatieprogramma's in samenwerking met NatuurWijs. Totaal ontvangen we In Fryslân komen jaarlijks 19.000 kinderen spelen in de speelbossen en bereiken 34.000 kinderen met onze natuureducatie.

Nieuws en achtergronden

Bekijk het laatste nieuws en lees de achtergrondverhalen over het dagelijks werk van de boswachters van Staatsbosbeheer in Friesland.

Lees meer
Contact
Bert Hummelen
Bert Hummelen Provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Fryslân
Brédyk 30
9088 BX Wirdum
b.hummelen@staatsbosbeheer.nl
 

De cijfers op deze pagina zijn per 31-12-2022.