Contact

Sudwest-Fryslân

Sudwest-Fryslân is een waterrijk paradijs met de blauwgraslanden van Akmarijp en de flora van Nannewijd.

Over Sudwest-Fryslân

Sudwesthoeke, oftewel het zuidwestelijke Friese merengebied, is een lappendeken van natuurgebieden, waarin het thema ‘water’ centraal staat. Niet alleen waterrecreanten treffen er een paradijsje, ook zeldzame planten (zoals veenmoeras en blauwgras) en dieren (zoals de Noordse woelmuis en de meervleermuis) vinden hier onderdak.

Ontstaan Sudwest-Fryslân

De Friezen noemen Sudwest-Fryslân ook wel It Lege Midden (het lage midden). Vroeger was het lage, moerassige gebied slechts doorwaadbaar over een zandrug, de Gravinnedijk. Maar door de eeuwen heen werd het gebied bedijkt en verkaveld en werden veengebieden afgegraven voor turfwinning.

Afwisselend natuurgebied

Tegenwoordig is Sudwest-Fryslân een gebied met uitgestrekte meren en ouderwetse hooilandpolders, eilanden met moerasbossen, zomer- en winterpolders. Ook de petgaten van de turfwinning zijn zichtbaar. Langs het IJsselmeer tref je schraalgrasland en rietmoeras.

In dit afwisselende gebied strijken 's winters diverse ganzensoorten neer in de rietlanden en dobberen overwinterende watervogels als smienten en wintertalingen op de plassen. Aan land vallen de orchideeënrijke graslanden op en vind je in bijvoorbeeld Nannenwiid zeldzame veenflora.

Winterrust vogels

De meren in Sudwest-Fryslân zijn ook van internationale waarde, vanwege de bijzondere vogels die hier overwinteren. Om deze vogels, zoals de slobeend en de wintertaling, in dit gebied te houden is winterrust van belang. Daarom is een aantal gebieden aangewezen als winterrustgebied. Ze liggen voornamelijk langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen. Lees meer in de folder Winterrust Vogels in Zuidwest-Fryslân.

 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten