Werk in uitvoering

Boomverjonging dijken Hulst

Staatsbosbeheer gaat werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het verjongen van bomen op diverse dijken in de gemeente Hulst. Verjonging van bomen is nodig om het landschappelijk netwerk duurzaam in stand te houden. Het doel is om in een cyclus oudere bomen te verwijderen en te vervangen door jongere bomen.

Locatie

Mobilisatieweg, Sasdijk, Drogendijk, Havikdijk, Kielweg, Langendamsedijk, Nieuw Kieldrechtdijk, Oude Graauwsedijk en Roversbergsedijk in de gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen.

Looptijd

2023 - 2025

Gevolgen in het gebied

Door de werkzaamheden is er mogelijk overlast. Deze overlast is te ondervinden aan een verminderde toegankelijkheid van de dijk of door geluid. Omwonenden zullen tijdig per brief worden geïnformeerd en we zorgen ervoor dat hun percelen bereikbaar blijven.

Verjonging van de bomen

Veel laanbomen op Zeeuwse dijken zijn ongeveer even oud. Met tijdige vervanging streven wij naar het op lange termijn in stand houden van cultuurhistorische elementen in het landschap en hun bijbehorende ecologische waarden voor de regio. Door nu te kiezen voor gefaseerde verjonging kunnen we voorkomen dat een nog groter gedeelte van de boomdijken gelijktijdig vervangen zou moeten worden.

De bomen die worden verwijderd zullen allemaal worden vervangen door nieuwe jonge bomen. Het is de bedoeling dat de nieuwe bomen worden geplant in de winter die volgt op de werkzaamheden. Hierin zijn we echter wel afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden. De nieuwe bomen zullen grotendeels weer populieren zijn, deze soort zorgt namelijk het snelst voor herstel van de laanvorm en past goed in het cultuurhistorische beeld van de streek. De meeste nieuwe bomen worden op dezelfde locatie geplant als waar de oude bomen zijn verwijderd. Het kan voorkomen dat er situaties zijn waarbij niet alle bomen op dezelfde locatie kunnen worden geplant bijvoorbeeld omdat de bomen te dicht op elkaar stonden. In die gevallen wordt er elders gecompenseerd. Voor iedere boom die wordt verwijderd, zal dus weer een nieuwe boom worden geplant.

Maatregelen

Op dijken met meerdere rijen bomen is het streven om niet alle rijen in een keer te vervangen. Dit wordt op deze manier gedaan om zowel het aangezicht van de dijk als de functie van ecologische verbindingszone, voor bijvoorbeeld vleermuizen, zoveel mogelijk in stand te houden. Bij dijken met slechts één rij bomen kijken we naar de omliggende landschappelijke elementen. Zijn deze voldoende om de ecologische lijn in stand te houden? Dan kunnen we deze rij rooien. Vlak voor aanvang van de werkzaamheden wordt iedere locatie bezocht voor een ecologische controle. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna op en rondom de bomen. Hierdoor zullen wij, indien nodig, specifieke bomen laten staan. Bomen met nesten van bijvoorbeeld roofvogels en holtebomen blijven bewaard. Contact

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met boswachter Ilse Maas via zeelandzuid@staatsbosbeheer.nl.

Zeeuws-Vlaanderen

Toon project op kaart
Meer over dit onderwerp