Werk in uitvoering

Natuurontwikkeling Noordrand-Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding en de natuurinrichting in het gebied Noordrand Midden verbeteren. We gaan onder meer ruimte bieden aan hoogwaterberging en recreatieve mogelijkheden.

Van de polder Weimeren maken we komende jaren een robuust natuurgebied met moeras en waterplassen. Maar ook met laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke grasladen. Een natuurgebied waar de otter en bijzondere vogels, zoals de roerdomp, zich hopelijk thuis voelen.

Locatie

Ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek (Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken). Staatsbosbeheer staat aan de lat voor natuurontwikkeling in deelgebied Weimeren (250 ha) in West-Brabant.

Looptijd

2018-2027 
Zomer 2020: start inrichtingsmaatregelen in deelgebied Weimeren (1e fase)

Watersysteem en inrichting verbeteren

Noordrand Midden bestaat uit verschillende deelgebieden die elk hun kansen hebben voor bijzondere soorten planten en dieren. Door het watersysteem en de inrichting te verbeteren kunnen ze samen een robuust natuurgebied vormen dat niet alleen voor de natuur maar ook voor mensen waarde heeft, door onder andere ruimte te bieden voor hoogwaterberging en recreatieve mogelijkheden.

Werkzaamheden in het veld

Voormalige landbouwgronden worden omgevormd tot waterplassen en rietmoerassen. De waterhuishouding voor landbouw en natuur wordt van elkaar gescheiden, waardoor er een op natuur gericht waterbeheer gevoerd kan gaan worden. Daarnaast zal er op verschillende plekken in het plangebied nieuw bos worden aangeplant.

Als gevolg van de werkzaamheden zullen bestaande wandelpaden en wegen worden afgesloten. Onderdeel van het project is de realisatie van nieuwe recreatieve mogelijkheden. Zie ook: kaartje tijdelijke wandelroute Weimeren.

Samenwerking

De natuurontwikkeling in Noordrand Midden is onderdeel van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, waarvoor de provincie Noord-Brabant met terreinbeheerders en Waterschappen een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Onder de naam Noordrand Midden werkt Staatsbosbeheer samen met Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant aan deze natuurontwikkeling. Het project wordt mede gefinancierd door het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de verkoop van vrijkomende delfstoffen.

Meer informatie

Contact
Marcel Vermeulen Projectleider
Meer over dit onderwerp