Werk in uitvoering

Natuurherstel De Dennen

Staatsbosbeheer gaat in de Tureluur en Schettersweid in De Dennen nattere omstandigheden creëren. Op een aantal plekken in de Schettersweid wordt de voedselrijkere bovenlaag verwijderd. Hierdoor kunnen soorten die thuishoren in natte duingraslanden zich optimaal ontwikkelen en krijgen soorten als gevlekte orchis en veenmos meer de ruimte.

Locatie

Tureluur en Schettersweid, De Dennen, Texel (NH).

Looptijd

September 2023 - maart 2024.

Verhoging waterstand

In het verleden zijn de Tureluur en Schettersweid zodanig ingericht dat het regenwater snel wordt afgevoerd, waardoor de gebieden relatief droog zijn geworden. Op kleine schaal zijn al maatregelen uitgevoerd om het water minder snel af te voeren, met mooie resultaten. We zien hier nu kansen om het regenwater op grotere schaal vast te houden en de omstandigheden voor soorten van natte duingraslanden verder te optimaliseren. Hiervoor wordt de waterstand verhoogd en worden bestaande greppels deels gedempt om een vernatting te krijgen. De watergangen worden natuurlijker en door het zoete water kan afstromen over het maaiveld, ontstaat een gebied met hoge natuurwaarden.

Verlegging fietspad

In de Tureluur en Schettersweid worden bestaande slootjes deels verondiept en wordt het waterpeil iets verhoogd. In een deel van de Schettersweid wordt de voedselrijke bovenlaag afgegraven. Om in beide gebieden het water goed te kunnen vasthouden wordt het fietspad verlegd naar de bosrand langs het gebied, zodat dit geen overlast krijgt van de nattere omstandigheden. Bijkomend voordeel is dat de gebieden niet langer door het fietspad in tweeën worden ‘geknipt’ en er een robuuster gebied ontstaat.

Planning

In september 2023 zijn de werkzaamheden in de natuurgebieden Tureluur en Schettersweid gestart. Het fietspad wordt verwijderd uit het gebied. Medio november 2023 zijn de natuurwerkzaamheden afgerond. In februari 2024 start de aanleg van het nieuwe fietspad aan de rand van het gebied. In maart 2024 zijn naar verwachting alle werkzaamheden afgerond.

Samenwerking

De provincie Noord-Holland financiert het natuurherstelproject vanuit het Programma Natuur. Het project vindt plaats in samenwerking met de gemeente Texel, die in de gebieden Tureluur en Schettersweid het fietspad gaat verleggen en opknappen. De gemeente Texel voert het gecombineerde project uit.

Logo van de provincie Noord-Holland

Contact
Projectleider Piet Conijn
Piet Conijn Projectleider
Meer over dit onderwerp