Werk in uitvoering

Waterpracht Terschelling

Waterpracht is een door de Europese POP3 gefinancierd project, waarbij dit najaar verspreid over het eiland maatregelen plaatsvinden om meer water vast te houden en tegelijk de waterkwaliteit te verbeteren. Maatregelen zijn o.a. het verondiepen van sloten en het verbeteren van stuwen.

Locatie

Rondom het Groene strand en het bos van West en in het duingebied bij Oosterend op Terschelling.

Looptijd

De komende tijd vraagt Staatsbosbeheer de vergunningen aan voor de werkzaamheden. Pas als die zijn verleend kan het project worden uitgevoerd. De werkzaamheden in het veld zullen dan plaatsvinden vanaf eind augustus 2022. Voor het broedseizoen van 2023 is alles afgerond.

Sloten in de duinen

De duinen van Terschelling zijn op veel plekken doorsneden door sloten. Deze zijn aangelegd aan het begin van de vorige eeuw om de duinen geschikt te maken voor landbouw, ontwatering was daarvoor noodzakelijk. Tegenwoordig zorgen deze sloten voor de snelle afvoer van veel grond- en regenwater, daardoor zijn de duinen een stuk droger dan dat ze van nature zouden zijn. Staatsbosbeheer wil met het Waterpracht project een deel van deze sloten ondieper maken. Hierdoor stijgen de waterstanden in de duinen en worden deze weerbaarder voor droge periodes. Ook kunnen plant- en diersoorten terugkeren die van natte duinvalleien afhankelijk zijn.

Mineraalrijk kwelwater

Duinnatuur is gebaat bij mineraalrijk grondwater dat aan de oppervlakte komt: kwelwater. De nog aanwezige sloten vangen dit kwelwater nu af, nog voordat het in de buurt van de wortels van planten komt. In toekomst kan het kwelwater wel weer aan de oppervlakte komen, waardoor duinplanten profiteren. Denk hierbij aan draadgentiaan, dotterbloem, parnassia en de moeraswespenorchis. Ook kan er hierdoor op sommige plekken veen ontstaan. De eerste tekenen hiervan zijn nu al zichtbaar op het Groene strand. Dit is uniek voor de Waddeneilanden en geeft aan hoe bijzonder het Groene strand is als natuurgebied. 

Werkzaamheden

In Waterpracht Terschelling werkt Staatsbosbeheer op verschillende locaties op het eiland. De grootste ingreep vindt plaats bij West-Terschelling, van het Groene strand tot en met het bos van West. Daarnaast zal een diepe duinsloot bij Oosterend ondieper worden, zodat ook hier meer water wordt vastgehouden. Op het middendeel van het eiland zijn stuwen verbeterd en bekijkt Staatsbosbeheer of ten noorden van het Hoornerbos het watersysteem verbeterd kan worden door een fietspad te verleggen.

Samenwerking

Het project wordt gefinancierd door de Europese POP3. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere Wetterskip Fryslân.

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandlogo provincie friesland

Meer informatie

Contact
Boswachter Joeri Lamers
Joeri Lamers Boswachter
 
Meer over dit onderwerp