Werk in uitvoering

Herstel waterhuishouding Zuigerplas

De Zuigerplas en het Zuigerplasbos functioneren ecologisch niet optimaal. Een hoge belasting met nutriënten door toevoer van voedselrijk water is het belangrijkste probleem. Voldoende oppervlakte met een geleidelijke overgang van water naar land in de vorm van een moerassysteem ontbreekt en op een aantal plaatsen zakken oevers weg. Daarnaast is de verblijftijd van het water in de Zuigerplas door het hanteren van een vast waterpeil in tijden met wateraanvoer kort en is de visstand onevenwichtig. 

Locatie

Zuigerplasbos, ten noordoosten van Lelystad. De werkzaamheden zijn ten zuiden en oosten van de Zuigerplas.

Looptijd

2021-2023.

Verbeteren waterkwaliteit

Met een aantal maatregelen wordt de waterkwaliteit van de Zuigerplas verbeterd. De watergangen aan de zuidzijde van de Zuigerplas worden gebaggerd, om voedingsstoffen uit het systeem te halen. Waterschap Zuiderzeeland baggert haar eigen watergangen en zorgt voor de aanvoer van IJsselmeerwater in plaats van het huidige voedselrijke water uit de Houtribtocht, zodat de waterkwaliteit ook in de toekomst goed blijft. Aan de zuidkant van de plas wordt een moeraszone aangelegd. Hiermee ontstaat nieuw leefgebied voor planten- en diersoorten van moeras en open water. Zo wordt ook het probleem van afkalvende oevers opgelost. Deze maatregelen hebben ook een positief effect op de waterkwaliteit in de stadswateren van Lelystad.

Oude zandwinplas

Het Zuigerplasbos grenst aan de noordoostzijde van Lelystad. Het hart van het gebied bestaat uit een oude zandwinplas, de Zuigerplas. Rondom de plas loopt een wandelpad. Dat biedt door de afwisseling van bos en grasland op veel plekken mooi uitzicht op de plas. In het gebied wordt water ingelaten en doorgevoerd naar de stadswateren van Lelystad. Dit water, dat van buiten het gebied wordt aangevoerd, is nu te rijk aan voedingsstoffen, wat nadelig is voor de stadswateren en voor het ecosysteem van het Zuigerplasbos. Daar is nu te weinig structuurvariatie, er zijn te weinig gradiënten en de watergangen hebben geen natuurlijke oevers. Deze problemen worden aangepakt door watergangen te baggeren, moeras aan te leggen en voedselarmer water vanuit het IJsselmeer aan te voeren. Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit in het gebied en op de kwaliteit van de standswateren van Lelystad.

Maatregelen

Om de problemen aan te pakken is het volgende maatregelpakket samengesteld:

  • aanvoeren van IJsselmeerwater via een bestaande hevelleiding en een watergang aan de oostzijde van de Zuigerplas (Waterschap Zuiderzeeland, buiten deze POP3-aanvraag). Deze inlaatverbinidng met het IJsselmeer is reeds gerealiseerd door waterschap Zuiderzeeland;
  • instellen van een flexibel waterpeil;
  • stoppen met de aanvoer van water vanuit de Houtribtocht via het Zuigerplasgemaal (Waterschap Zuiderzeeland, buiten deze POP3-aanvraag); alleen in extreem droge perioden is wateraanvoer vanuit de Houtribtocht wellicht niet te voorkomen;
  • baggeren en onder nieuw profiel brengen van de strengen aan de zuidzijde van de Zuigerplas, alsmede de watergang richting stadswater tot de eerste stuw;
  • creëren van geleidelijke land-waterovergangen en stimuleren van moerasvorming; het moeras functioneert als helofytenfilter (zuiverende begroeiing van o.a. riet) voor een betere waterkwaliteit;
  • eventueel bomen kappen op de oevers om schaduw en bladval in het water bij de nieuwe land-waterovergangen te beperken.

Voor het aandeel van Staatsbosbeheer in het realiseren van dit maatregelpakket is POP3-subsidie (Plattelandsontwikkelingsprogramma) aangevraagd.

Werkzaamheden in het veld

Er kan hinder voor gebruikers van wegen en paden zijn bij uitvoering van werkzaamheden. Dit, en eventuele omleiding van routes, geven we in het terrein aan met bebording.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt samen met Provincie Flevoland als uitvoerder van de POP3-regeling van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het gehele project wordt met POP3-subsidie gefinancierd. Daarnaast wordt samengewerkt met Waterschap Zuiderzeeland omdat hun project op dit project voor het Zuigerplasbos aansluit. Staatsbosbeheer werkt in de voorbereiding van het project samen met Waterschap Zuiderzeeland. Beide partijen voeren een deel van het maatregelpakket uit.

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie

Stadsbossen Lelystad

Toon project op kaart
Contact
Dirk Knopper
Dirk Knopper Projectleider
Meer over dit onderwerp