Werk in uitvoering

Inrichting nieuwe natuur Spijk-Bremerberg

In 2021 heeft Staatsbosbeheer drie voormalige landbouwpercelen in eigendom gekregen. Voor de percelen is een inrichtingsplan ontwikkeld, dit wordt door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Er wordt onder andere gewerkt aan een open gebied met waterplas, kruidenrijk grasland en een nieuw wandelpad.

Locatie

Spijk-Bremerberg, Flevoland. De werkzaamheden vinden plaats op de percelen bij kunstwerk RIFF, PD#18245 in Biddinghuizen (ten westen van de Spijkweg en ten zuiden van de brug naar Elburg). 

Looptijd

2023-2024.

Maatregelen

Als eerste maatregel is een takkenril neergelegd en zijn marterkasten geplaatst. Zo zorgen we tijdens de werkzaamheden voor voldoende schuilmogelijkheden voor bunzing, hermelijn en boommarter. Het gaat niet goed met deze soorten in Flevoland en daarom treffen we deze maatregelen. De uiteindelijke inrichting van het gebied biedt een zeer geschikt leefgebied voor deze kwetsbare soorten.

Op dit moment wordt een aantal duikers vervangen en plaatsen we twee stuwen. Deze zorgen ervoor dat we het water in de waterplas en de natuurvriendelijk ingerichte sloot op het juiste peil kunnen houden, terwijl ook de afvoer van water vanaf de dijksloot van waterschap Zuiderzeeland geborgd blijft. Zodra de duikers en stuwen er liggen, worden de waterplas en de natuurvriendelijke oever uitgegraven. 

In de winter van 2023/2024 wordt op het zuidelijke perceel een gemengd loofbos ingeplant. Een struiklaag (struweel) langs de randen van het bos zorgt voor een geleidelijke overgang tussen het bos en het open grasland. Als laatste wordt het wandel- en beheerpad aangelegd.

Werkzaamheden

Vanaf kunstwerk RIFF PD#18245 kunt u de vorderingen van de werkzaamheden volgen (parkeren bij kunstwerk RIFF aan de noordzijde van het gebied). Tijdens het afgraven wordt grond uit het gebied afgevoerd. U kunt eventueel hinder ondervinden door af- en aan rijdende vrachtwagens.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert het project uit in het kader van het Programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland.
Logo programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland

Spijk-Bremerberg

Toon project op kaart
Contact
Marieke Pfaff
Marieke Pfaff Projectleider
Meer over dit onderwerp