Werk in uitvoering

Natuurontwikkeling Ketelpolder

De ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit is laag in de IJssel-Vechtdelta. De eerste stap in het project Ketelpolder is de kansen voor verbetering in kaart te brengen. Herstel van het ecosysteem zorgt voor versterking van biodiversiteit en om de gevolgen van klimaatverandering, zoals extremen in neerslag en temperatuur, beter aan te kunnen. Sterke natuur is van belang voor onze veiligheid, leefomgeving en economie.

Locatie

De Ketelpolder ligt op de overgang van de IJssel en het IJsselmeer, tussen het Ketelmeer en Vossemeer. Het is onderdeel van de IJssel-Vechtdelta, het uitstroomgebied van de IJssel in het Ketelmeer en valt onder natuurgebied IJsselvallei.

Het Keteldiep is een van de twee uitmondingen waarmee de rivier de IJssel in het Ketelmeer stroomt. Het Keteldiep is de linker zijarm. De rechter zijarm is het Kattendiep. Het Keteldiep ligt tussen twee strekdammen. Deze strekdammen met een lengte van 3400 meter, werden vanaf 1826 aangelegd om de bevaarbaarheid van de monding van de IJssel te verbeteren. Tegen de noordelijke strekdam ligt het Keteleiland. Tegen de zuidelijke strekdam ligt de Ketelpolder (Kampen). Het Keteldiep ligt in het Nationaal Landschap IJsseldelta, en ook in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden van de IJssel.

Looptijd

2021 - 2030

Het project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. Daarna volgt de uitwerkingsfase. Het streven is om in 2027 de planuitwerking gereed te hebben waarna inrichting kan volgen. De verwachting is dat de realisatie in 2030 kan worden afgerond. De verkenningsfase en periode voor de uitwerking van het plan Ketelpolder is van januari 2024 tot maart 2027.

Beschermd Natura 2000 gebied

Ketelpolder is onderdeel van de IJsseluiterwaarden en vallen onder Natura 2000 Rijntakken. De eilandjes maken deel uit van N2000 Ketelmeer en Vossemeer. Dit gebied bestaat uit een uitgestrekt zoetwatermeer, zandbanken en moerasvegetatie. De meren kregen in 1957 hun huidige vorm na de aanleg van de dijken rond oostelijk Flevoland. Vervolgens ontstond een deltalandschap met tientallen kleine en grotere eilanden, waar een grote verscheidenheid aan diersoorten zich thuis voelen, zoals bever, zeearend, otter, buidelmees en talloze eendensoorten.

Herstel ecologische waterkwaliteit Ketelpolder

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is een programma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het programma is opgezet om de ecosystemen in de grote wateren te versterken. Dat helpt de omstandigheden te creëren waaronder de ecologische waterkwaliteit verbetert en de natuur robuuster wordt. Daarmee moet het programma bijdragen aan realisatie van de doelen zoals die zijn vastgelegd in de Vogel- en Habitatrichtlijnen (Natura2000) en de Kaderrichtlijn Water.

De IJssel-Vechtdelta is aangewezen als één van de hotspots. Uit de voorverkenning IJssel-Vechtdelta is de Ketelpolder kansrijk gebleken om de waterkwaliteit te verbeteren door natuurontwikkeling. Weten welke kansen? Lees het eindrapport preverkenning PAGW IJssel-Vechtdelta.

Kenmerken

Ketelpolder bestaat uit natuurlijk en agrarisch grasland. De oppervlakte van de Ketelpolder bedraagt ongeveer 50 hectare, waarvan 38 hectare in eigendom van Staatsbosbeheer.

Maatregelen

Door het water de ruimte te geven, verbindingen te herstellen en het leefgebied te verbeteren van planten en dieren die hier thuishoren versterkt de natuur en verbetert de waterkwaliteit.
Voor de IJssel-Vechtdelta is de inzet om een laagland-moeras te ontwikkelen op het overgangsgebied tussen de rivieren en het IJsselmeer. Daarmee wordt het areaal deltalandschap uitgebreid met riet- en veenmoerassen, natuurlijke graslanden, ooibossen, natuurlijke oever en geulen. Typische soorten als de kievitsbloem en roerdomp voelen zich hier thuis. Met respect voor cultuurhistorische waarden mag de natuur zich hier gaan ontwikkelen.

Rijkswaterstaat (Directie IJsselmeergebied) heeft aan ingenieursbureau Witteveen + Bos gevraagd aan de hand van drie scenario’s te onderzoeken op welke manier gestalte kan worden gegeven aan natuurontwikkeling in de Ketelpolder en welke natuurwaarden hierbij worden gecreëerd. Het resultaat van deze studie is een rapport (2021) waarin deze scenario's worden uitgewerkt. Het volledige rapport is hier te lezen. 

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert dit project uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Voor de realisatie van dit project werken we bij voorkeur samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel, gemeenten Kampen, waterschap Drents Overijsselse Delta en (particuliere) grondeigenaren. Ook betrekken we buren, pachters, vrijwilligers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden bij het gebied.

Meer informatie

Kijk ook op de webpagina van Programmatische Aanpak Grote Wateren voor meer informatie. En wil je meer weten over de plannen voor de Ketelpolder? Stuur je vraag dan per e-mail met naam en contactgegevens naar ketelpolder@staatsbosbeheer.nl.

Contact
Hylke Jelsma
Hylke Jelsma Projectleider
Meer over dit onderwerp