Werk in uitvoering

Natuurherstel Vlaggeduin

  • 18 oktober 2023

Door de combinatie van het verdwijnen van dynamiek in de duinen, de aanwezigheid van invasieve exoten, een afname van het aantal konijnen en stikstofdepositie staat het open duin in Berkheide onder druk. In de herfst van 2023 zijn er natuurherstelwerkzaamheden rond het Vlaggeduin.

Uitkijkpost bij Katwijk

Locatie

Berkheide, Katwijk in Hollands Duin.

Looptijd

Half oktober 2023- half november 2023.

Natuurherstel Vlaggeduin

Door de combinatie van het verdwijnen van dynamiek in de duinen, de aanwezigheid van invasieve exoten, een afname van het aantal konijnen en stikstofdepositie staat het open duin onder druk. Onder invloed van deze factoren groeien grassen en struweel sneller. Het open duin groeit hierdoor dicht, waardoor kwetsbare soorten die hier leven verdwijnen. Het Vlaggeduin is de groeiplaats van onder andere bleek schildzaad en liggend bergvlas. Twee zeer zeldzame planten die in Nederland vrijwel alleen rond het Vlaggeduin voorkomen. Wanneer wij niet ingrijpen, zullen de groeiplaatsen van deze soorten verdwijnen.

Werkzaamheden

Delen van het struweel en bosopslag in het Vlaggeduin worden verwijderd. Daarnaast is er een aantal exoten in de duinen terechtgekomen die ook worden verwijderd. De werkzaamheden zijn zichtbaar voor onze bezoekers, maar de bezoekers ondervinden geen hinder. Er worden geen paden afgesloten. Bekijk de locaties van de werkzaamheden bij het Vlaggeduin.

Contact
Boswachter Joel Haasnoot
Joël Haasnoot Boswachter
 
Meer over dit onderwerp