Werk in uitvoering

Onderzoek in het Soemeerbos

  • 27 mei 2024

Het Soemeerbos in Helenaveen is een bijzondere plek in de Peel. Het bos staat ook wel bekend als Broemeerbos en het bos bij de Karpervijver. Echter leert de historie ons dat Soemeerbos de meest correcte benaming is. Het bos herbergt cultuurhistorische waarden en er ligt een opgave voor natuurherstel. Om een beter beeld te krijgen wat mogelijk is voor verbetering van de natuur starten we in 2024 diverse onderzoeken.

Veenmos, voordat het rood verkleurd foto: Hans Boll

Locatie

Helenaveen, Deurnsche Peel, Noord-Brabant.

Looptijd

2024-2025 onderzoeksfase

Onderzoeken Soemeerbos

Een ingenieursbureau plaatste een aantal peilbuizen in het noordelijke stuk van het bos. Daarnaast neemt het bureau monsters van de bodem in de Karpervijver om te kijken wat de kwaliteit is. De bodemopbouw van de wieken, greppels en bosbodem wordt geïnventariseerd. Ook meet het bureau de ligging van bestaande duikers in. Na het veldwerk start een meetperiode. We meten onder andere de grondwaterstanden in de geplaatste peilbuizen.

De onderzoeken zorgen voor meer gedetailleerde gegevens over (grond)waterpeilen en de bodemkwaliteit. Over ongeveer een jaar verwachten we over voldoende meetgegevens te beschikken om inzicht te hebben wat goed zou zijn voor N2000-natuurherstel in het Soemeerbos.

Het daadwerkelijk treffen van natuurherstelmaatregelen is in de huidige fase niet aan de orde.

Samenwerking

De onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft dit plan afgestemd met de partners uit de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel (GGA). Het onderzoekstraject is onderdeel van de natuurherstelopgave en wordt mogelijk gemaakt door financiering van de provincie Noord-Brabant.

In 2024 starten we ook met een participatieplan voor de toekomstige ontwikkelingen in het Soemeerbos. Dat plan bevat de handvatten voor het betrekken van de omgeving en belanghebbenden in de volgende stap naar natuurherstel van het bos. De balans met cultuurhistorie en wandelrecreatie is een belangrijk ingrediënt voor de totstandkoming van het uiteindelijke plan.
Contact
Willem Broeders, omgevingsmanager
Willem Broeders Omgevingsmanager
Meer over dit onderwerp