Werk in uitvoering

Hydrologische buffer Mussenbaangebied

  • 07 november 2023

Het Mussenbaangebied ligt tegen het Natura 2000-gebied De Groote Peel aan. Ooit bestond de Peel uit ongeveer duizend vierkante kilometer moerassig hoogveen dat op de meeste plekken niet begaanbaar was. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt door de ontginning nu nog maar op een paar plekken in Nederland voor.

Natuurgebied Groote Peel, De Mussenbaan foto: Hans Melters

Locatie

Mussenbaangebied, de Groote Peel, de Pelen op de grens van Noord-Brabant en Limburg. 

Looptijd

2022-2024 planvorming
2024-2025 uitvoering

Het Mussenbaangebied

Het Mussenbaangebied ligt tegen het Natura 2000-gebied De Groote Peel aan. Ooit bestond de Peel uit ongeveer duizend vierkante kilometer moerassig hoogveen dat op de meeste plekken niet begaanbaar was. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt door de ontginning nog maar op een paar plekken in Nederland voor.
De maatregelen in en rond de Peel draaien om herstel van dat zeldzame restant hoogveenlandschap in Nederland. Hoogveenvegetatie bestaat uit meerdere unieke plantensoorten. Daarom is de Groote Peel aangeduid als Natura2000-gebied en geniet het een Europees beschermde status. Specifiek de veenmossen zijn een indicator voor de habitattypen Actieve en Herstellende hoogvenen. Als het goed gaat met dat veenmos is dat een teken van een systeem met een gezonde biodiversiteit.

Hoogveen heeft een relatief hoog maar vooral stabiel waterpeil nodig. We richten het Mussenbaangebied in als hydrologische buffer om zo goed mogelijke hydrologische omstandigheden voor hoogveenvorming in de Groote Peel te krijgen.

Werkzaamheden in het veld

We vernatten het gebied door het verhogen van het (grond)waterpeil. Dat willen we bereiken door het dempen en het ondieper maken van een aantal watergangen in het gebied en het realiseren van compartimenten (door het ophogen van bestaande paden). Ieder compartiment krijgt een eigen (grond)waterpeil.

Onlangs is een hydrologisch modelonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek brengt ook de effecten van de voorgenomen maatregelen op de omgeving in beeld.

Om de direct belanghebbenden op de hoogte te brengen en bij het proces te betrekken, voert Staatsbosbeheer gesprekken met omwonenden en perceeleigenaren in de directe omgeving. In die gesprekken vertelt Staatsbosbeheer over het project, de resultaten van het modelonderzoek, monitoring van grondwaterstanden en is er ruimte voor de inbreng van gebiedskennis van omwonenden.

In het najaar van 2023 is hard gewerkt aan de inrichtingsplannen van het Mussenbaangebied. Op 18 december 2023 presenteerden we het ontwerp aan belanghebbenden uit de omgeving. Omwonenden, pachters, natuurverenigingen en eigenaren van aangrenzende percelen hadden in de prachtige Peelboerderij de kans om het voorlopig ontwerp te bekijken. Vragen en ideeën werden besproken met boswachters en het projectteam. Ook vertegenwoordigers van de gebiedspartners van Vitale Peel waren aanwezig. Het projectteam van Staatsbosbeheer kijkt met een tevreden gevoel terug op de inloopbijeenkomst.

In het voorjaar van 2024 werken we aan het definitieve ontwerp. Als dat ontwerp klaar is volgt de vergunningsprocedure. Het streven is om in de tweede helft van 2024 tot uitvoering over te gaan.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert dit project uit in opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant in het kader van het Programma Natuur. We werken nauw samen met de gebiedspartners binnen de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Het project is één van de maatregelen als onderdeel van de bodem- en wateropgaven in en rondom de Pelen.

Downloads

Voorlopig ontwerp_vogelvlucht impressie

Voorlopig ontwerp_dwarsprofiel impressie

Meer informatie

Dit project is onderdeel van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Daarin werken gemeenten Asten en Deurne, ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met de omgeving aan een toekomstbestendige en vitale Peel.

 

Contact
Willem Broeders, omgevingsmanager
Willem Broeders Omgevingsmanager
Meer over dit onderwerp