Werk in uitvoering

Hydrologische buffer Mussenbaangebied

  • 07 november 2023

Het Mussenbaangebied ligt tegen het Natura 2000-gebied De Groote Peel aan. Ooit bestond de Peel uit ongeveer duizend vierkante kilometer moerassig hoogveen dat op de meeste plekken niet begaanbaar was. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt door de ontginning nu nog maar op een paar plekken in Nederland voor.

Natuurgebied Groote Peel, De Mussenbaan foto: Hans Melters

Locatie

Mussenbaangebied, de Groote Peel, de Pelen op de grens van Noord-Brabant en Limburg. 

Looptijd

2022-2024 planvorming
2024-2025 uitvoering

Het Mussenbaangebied

Het Mussenbaangebied ligt tegen het Natura 2000-gebied De Groote Peel aan. Ooit bestond de Peel uit ongeveer duizend vierkante kilometer moerassig hoogveen dat op de meeste plekken niet begaanbaar was. Hoogveen is een bijzonder type natuur met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt door de ontginning nog maar op een paar plekken in Nederland voor.
De maatregelen in en rond de Peel draaien om herstel van dat zeldzame restant hoogveenlandschap in Nederland. Hoogveenvegetatie bestaat uit meerdere unieke plantensoorten. Daarom is de Groote Peel aangeduid als Natura2000-gebied en geniet het een Europees beschermde status. Specifiek de veenmossen zijn een indicator voor de habitattypen Actieve en Herstellende hoogvenen. Als het goed gaat met dat veenmos is dat een teken van een systeem met een gezonde biodiversiteit.

Hoogveen heeft een relatief hoog maar vooral stabiel waterpeil nodig. We richten het Mussenbaangebied in als hydrologische buffer om zo goed mogelijke hydrologische omstandigheden voor hoogveenvorming in de Groote Peel te krijgen.

Werkzaamheden in het veld

We vernatten het gebied door het verhogen van het (grond)waterpeil. Dat willen we bereiken door het dempen en het ondieper maken van een aantal watergangen in het gebied en het realiseren van compartimenten (door het ophogen van bestaande paden). Ieder compartiment krijgt een eigen (grond)waterpeil.

Onlangs is een hydrologisch modelonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek brengt ook de effecten van de voorgenomen maatregelen op de omgeving in beeld.

Om de direct belanghebbenden op de hoogte te brengen en bij het proces te betrekken, voert Staatsbosbeheer gesprekken met omwonenden en perceeleigenaren in de directe omgeving. In die gesprekken vertelt Staatsbosbeheer over het project, de resultaten van het modelonderzoek, monitoring van grondwaterstanden en is er ruimte voor de inbreng van gebiedskennis van omwonenden.

Momenteel werkt Staatsbosbeheer samen met een adviesbureau aan het voorlopige ontwerp van het inrichtingsplan. Als dat klaar is, organiseert Staatsbosbeheer een informatiemoment voor de direct belanghebbenden. De uitvoering is gepland eind 2024.

Samenwerking

Staatsbosbeheer voert dit project uit in opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant in het kader van het Programma Natuur. We werken nauw samen met de gebiedspartners binnen de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel. Het project is één van de maatregelen als onderdeel van de bodem- en wateropgaven in en rondom de Pelen.

Meer informatie

Meer actuele informatie over het project is te vinden op de website van gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

Contact
Willem Broeders Omgevingsmanager
Meer over dit onderwerp