Werk in uitvoering

Ontwikkelperspectief Buytenhout

Het ontwikkelperspectief vormt voor de komende jaren de inspiratie voor omvormingen in het beheer en nieuwe investeringen, om beter voorbereid te zijn op toekomstige opgaven op het gebied van leefomgeving, klimaatadaptie en een steeds drukker wordend Zuid-Holland. Met de bijbehorende ontwikkelagenda zet Staatsbosbeheer concrete stappen om de recreatieve- en natuurkwaliteit van het gebied te verhogen.

Locatie

De natuurgebieden Balij en Bieslandse Bos in het Buytenhout, een groot natuur- en recreatiegebied tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer in Zuid-Holland.

Looptijd

  • Opstellen toekomstperspectief: afgerond
  • Maatregelen die volgen: eigen looptijd

Buytenhout

De Balij en het Bieslandse Bos (onderdeel van Regiopark Buytenhout) zijn recreatiegebieden gelegen tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. De twee gebieden beslaan ruim 550 hectare, worden beheerd door Staatsbosbeheer, hebben een lokale en regionale functie en worden druk bezocht.

Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven waar Staatsbosbeheer een bijdrage aan wil leveren: klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, de stikstofopgave en verduurzaming in de landbouw. Vertaalt naar de lokale situatie is er sprake van ontwikkelingen als verstedelijking, toename van het aantal bezoekers, maar ook het veranderen van de bevolkingsopbouw, het recreatiegedrag en de recreatiebehoeften. Daarnaast willen we als onderdeel van de Groene Metropool zorgen voor betere verbindingen tussen de stedelijke omgeving en de groene gebieden. Dit moet zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving.

Al deze opgaven en ontwikkelingen vragen om een opmerkzame en soms vernieuwende blik op de inrichting en het beheer van de gebieden. Het behouden van het landschappelijk karakter en een goede balans tussen natuur en recreatie staan centraal. Dit wordt vormgegeven in een ontwikkelperspectief. Met het ontwikkelperspectief wil Staatsbosbeheer stappen zetten om de recreatieve- en natuurkwaliteit van het gebied te verhogen.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer heeft gewerkt aan een ontwikkelperspectief en ontwikkelagenda voor de Balij en het Bieslandse Bos. Deze vormen voor de komende jaren de basis voor het beheer en investeringen. Concrete maatregelen krijgen een plek in een meerjarige ontwikkelagenda.

De Balij en het Bieslandse Bos zijn beiden recreatiegebieden, waarbij recreatieve functies voorop staan. De uitdaging zit in het ontwikkelen en behouden van belangrijke natuurwaarden en het koesteren van de natuurbeleving. Om een goede balans tussen recreatie en natuur te creëren en deze te behouden, is het ontwikkelen van een goede indeling (zonering) van het gebied van belang. Met een goede zonering wordt er ruimte geboden aan verschillende type gebruikers, zonder dat deze groepen met elkaar botsen. Hiervoor moet ingespeeld worden op de recreatiestromen en de aanwezige natuurwaarden.

Het ontwikkelperspectief zal zich voornamelijk richten op de Balij en het Bieslandse Bos. Desalniettemin is het uitgangspunt om de gebieden in samenhang te zien met de omgeving, waarbij onder andere de Dobbeplas ook van grote waarde is. Staatsbosbeheer beheert de Dobbeplas in opdracht voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Het ontwikkelperspectief is tot stand gekomen door het uitvoeren van een natuuronderzoek voor het verkrijgen van inzicht over de huidige en potentiële natuurwaarden. Ook is een gebiedsanalyse van de Balij en het Bieslandse Bos op diverse terreinen gedaan. In de analyse zijn kwaliteiten benoemd die we in het gebied willen versterken en knelpunten en kansen gesignaleerd. Voor de thema’s water, landschap/identiteit, recreatie en natuur zijn kansen in beeld gebracht. Middels een tweetal publieksbijeenkomsten is dit gedeeld met de omgeving. Met de inbreng van deze bijeenkomsten hebben we het ontwikkelperspectief afgerond met hierin de ambities en doelstellingen voor de komende jaren. Ook is een bijbehorende (recreatieve)zonering en ontwikkelagenda opgesteld.

Op basis van het ontwikkelperspectief is door Staatsbosbeheer een ontwikkelagenda opgesteld. Deze vormt de basis voor de verder ontwikkeling. Hierin staan concrete projecten (maatregelen) voor de komende jaren, met een eigen looptijd en participatietraject. De ontwikkelagenda is recentelijk aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het college heeft het stuk opgenomen als onderdeel van haar omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen.

Samenwerkingen

Staatsbosbeheer vindt het van belang om samen te werken met organisaties die actief zijn in het gebied Buytenhout. Zo onderhouden we het contact met bewonersverenigingen, ondernemers en verschillende natuurverenigingen. Tevens werken we samen met de omliggende gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Drie keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de klankbordgroep Balij/Bieslandse Bos die Staatsbosbeheer van gevraagd en ongevraagd advies voorziet. Het ontwikkelperspectief is gefinancierd door het Dunea Groenfonds. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ook een deel gefinancierd.

Meer informatie

Contact
Senior projectleider Rudolph Dieperink
Rudolph Dieperink Senior Projectleider
Meer over dit onderwerp