Nieuws

Nieuwe landelijke afspraken over natuurbrandpreventie

  • 13 juni 2024
  • Leestijd 2 minuten

Recent hebben bestuurders landelijke afspraken gemaakt over nieuw te zetten stappen in het natuurbranddossier. Bestuurders van Rijk, provincies, gemeenten, natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, KNMI, Veiligheidsberaad en brandweer hebben onder voorzitterschap van de Minister voor Natuur en Stikstof afgesproken dat alle betrokken partijen een convenant gaan opstellen. In dat convenant worden bindende afspraken gemaakt over wat nodig is om onbeheersbare natuurbranden in Nederland te voorkomen.

Brand in Deurnsche Peel

70 miljoen euro beschikbaar

Verder is afgesproken dat er een vaste overlegstructuur komt waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt als systeemverantwoordelijke voor natuurbrandpreventie trekker van deze overlegstructuur. Ook zijn er afspraken gemaakt over de besteding van 70 miljoen euro die het ministerie de komende jaren vrijmaakt voor natuurbrandpreventie.

Een deel van het geld is al toegewezen aan specifieke doelen zoals de oprichting van een landelijk expertisecentrum en preventiemaatregelen op de Veluwe. De besteding van de overige middelen wordt de komende periode in overleg uitgewerkt. Parallel aan het opstellen van een convenant wordt verkend hoe natuurbrandpreventie ook wettelijk geborgd kan worden. Zodat in beeld is welke mogelijkheden er zijn, mocht na evaluatie van het convenant blijken dat er aanvullende wettelijke instrumenten nodig zijn.

Tevreden

De Vereniging van Bos- en Natuureigenaren en de Unie van Bosgroepen vertegenwoordigden bij het overleg de Nederlandse bos- en natuurterreineigenaren en natuurbeheerders. Van grote terreinbeherende organisaties tot particuliere bos- en natuurterreineigenaren. Hun pleidooi voor een gezamenlijke en gelijkwaardige aanpak van natuurbrandpreventie en het vinden van de balans tussen preventiemaatregelen en natuurdoelen werd omarmd. Ook is uitgesproken dat brandweer en natuurbeheerders op gebiedsniveau in overleg moeten omdat goede preventie maatwerk is.

Tot slot zijn partijen het eens dat de wettelijke verkenning moet gaan over rol- en taakverdeling, niet over voorschriften voor de wijze van bosbeheer. Daarmee is aan belangrijke zorgpunten van natuurbeheerders tegemoetgekomen. Gezien het toenemende risico van natuurbranden in Nederland hebben alle partijen die betrokken zijn bij natuurbrandpreventie belang en voordeel bij heldere en uniforme afspraken. Door het opstellen van een convenant worden nu de eerste stappen gezet.

Meer over dit onderwerp