Nieuws

Natuurorganisaties lanceren visie op natuurinclusieve toekomst Flevoland

  • 08 december 2022
  • Bosbeheer

Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben een ruimtelijke visie op de provincie Flevoland gemaakt. Hierin kijken ze vooruit op wat de Flevolandse natuur nodig heeft om robuust en duurzaam te zijn. En ook hoe natuur voor alle andere ruimtelijke opgaven en sectoren van meerwaarde kan zijn. De visie Rijk Voorland is vandaag overhandigd aan de Commissaris van de Koning Leen Verbeek, heemraad Piet Boer van Waterschap Zuiderzeeland, wethouder Thomas Gillissen van de gemeente Noordoostpolder en de voorzitter van het Flevolands Agrarisch Collectief Peter Bentum. Het is een start om op een optimistische manier met burgers, boeren, natuurbeheerders en overheden samen te werken aan de natuurinclusieve toekomst van Flevoland.

Bestuurders geven hun reactie op Rijk voorland, v.l.n.r. Piet Boer (heemraad Waterschap Zuiderzeeland), Peter Bentum (voorzitter Flevolands Agrarisch Collectief), Thomas Gillissen (wethouder Noordoostpolder) en Leen Verbeek (commissaris van de Koning Provincie Flevoland).

Grote veranderingen

Het landschap van Flevoland staat grote veranderingen te wachten. De bodem daalt, grondwater verzilt en natuur en landbouw hebben steeds vaker te maken met droogte. En ook grote opgaven als klimaatverandering, verstedelijking, biodiversiteit en de transitie van de landbouw vragen om ruimte en gezamenlijke oplossingen. Rijk Voorland geeft de visie van de drie organisaties op een natuurinclusief Flevoland waarin ze ervoor pleiten dat de bodem en water leidend worden in nieuwe ruimtelijke plannen. Ze zien veerkrachtige natuur niet als luxe maar als de basis voor een duurzame toekomst van de provincie. Elk landschap heeft zijn eigen mogelijkheden. Zo legt bos CO2 vast en houdt het als een spons water vast voor natuur, landbouw en achterland. Natuur en Milieufederatie Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland en IVN ondersteunen de visie.

Neem de tijd

Commissaris Leen Verbeek vindt dat de visie op een interessant moment wordt gelanceerd met de verkiezingen van Provinciale Staten in het vooruitzicht. Ook vraagt hij aandacht voor de verschillende schaalniveaus waarop discussies over ruimtelijke opgaven spelen: zowel op gebiedsniveau als op landelijk- en Europees niveau. De andere bestuurders Wout Neutel van Staatsbosbeheer, Philip Makkink van Natuurmonumenten en Jan Leentvaar van Het Flevo-landschap benadrukten ook dat we niet bij nul beginnen. De visie sluit aan bij ontwikkelingen die al lopen. Doe het vooral samen en zorgvuldig met alle belanghebbenden en neem er de tijd voor, ook als knopen doorhakken lastig wordt. De terreinbeherende organisaties willen dat de natuur geen sluitpost meer is maar als vertrekpunt gebruikt moet worden.

Inspiratie

Een gevarieerd gezelschap van betrokkenen zag hoe verschillende thema’s uit de visie op een aantal plekken in de provincie al in de praktijk te zien zijn. Zo brachten we een bezoek aan agrariër Jelle Hakvoort bij het Kuinderbos met een natuurinclusieve bedrijfsvoering en is in de Randbossen in het oosten van Flevoland gekeken hoe bossen kunnen bijdragen aan een grotere zoetwatervoorraad en meer biodiversiteit.

Meer informatie

  • Download de Visie Rijk Voorland (pdf, 23 mb)
  • Bekijk hieronder de animatie-video Rijk Voorland
Meer over dit onderwerp