Nieuws

Natte voeten voor Zuid-Hollandse weidevogels

  • 26 april 2022
  • Flora en fauna

Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken de komende jaren samen aan het verbeteren van de waterhuishouding in het natuurgebied Oudeland van Strijen. Een integrale aanpak van maatregelen van beide partijen leidt tot een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving van weidevogels. Op maandag 26 april 2022 deden Simone Steendijk, secretaris-directeur van het waterschap, en Sandra den Adel, provinciehoofd van Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta, samen de aftrap.

Impuls voor waterkwaliteit

In het Oudeland van Strijen is sprake van een te laag waterpeil wat leidt tot te droge leefomstandigheden voor weidevogels. De hoeveelheid water in het gebied is van groot belang voor weidevogelsoorten zoals de kievit en grutto. Deze vogels verblijven graag rondom plassen en nattige slikkige delen van het weiland omdat daar veel insecten zijn. Voeding is belangrijk voor vogels en nodig om hun jongen te voeden en groot te brengen. Als de grond te droog is, is de ondergrond te hard en komen ze er met hun snavel niet doorheen.

Waterpeil

Met de huidige inrichting kan het water in de sloten niet op het juiste peil worden gebracht. In de meeste peilvakken van het natuurgebied Oudeland van Strijen moet het water gedurende het weidevogelseizoen kunnen fluctueren tussen een peil van -2,35 m NAP en -2,00 m NAP. Met het sturen tussen deze peilen ontstaan andere plas-dras situaties evenals een optimale grondwaterstand en watervoerende greppels tijdens het weidevogelseizoen. Het natter maken zorgt ook voor minder afbraak van de veenbodem. Hierdoor zakt het maaiveld minder snel en komt er minder CO2 vrij uit de bodem. Voor het oppervlaktewater is belangrijk dat er minder voedingsstoffen vrijkomen door verminderende veenafbraak. De waterkwaliteit in het gebied en in de stroomafwaarts gelegen verbeteren hierdoor. Vanwege het positieve effect op de waterkwaliteit is de realisatie van het project ook als een KRW-maatregel opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan-3. De Kaderrichtlijn Water is Europese regelgeving en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Oudeland van Strijen

Het Oudeland van Strijen, 500 hectare groot, is een geliefd terrein voor vele wintergasten zoals de dwerggans en weidevogels zoals de grutto en kievit. Het Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen is als speciale beschermingszone aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn. In het natuurgebied zijn door de jaren heen de omstandigheden voor weidevogels verslechterd. Met de extra maatregelen, het aanpassen van de waterpeilstanden en het beter kunnen toepassen van het mozaïekbeheer beschikken de vogels straks over voldoende en schoon water en zijn meer regenwormen en andere bodemorganismen beschikbaar voor de weidevogels.

Werkzaamheden

Ín het gebied wordt de inlaatcapaciteit vergroot en stuwen, duikers, kades en watergangen aangelegd en geoptimaliseerd om het gewenste waterpeilbeheer mogelijk te maken. Door deze waterhuishoudkundige en infrastructurele werkzaamheden wordt het natuurgebied de komende jaren verbeterd. De werkzaamheden worden de komende jaren (2022 – 2025) in de periode van half augustus tot en met oktober uitgevoerd. Tijdens het broedseizoen en in de winter zijn er geen werkzaamheden.

Subsidie

Dit project is een samenwerkingsverband tussen waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland. De SKNL-subsidie is aangevraagd voor het verbeteren van de waterhuishouding en het beter kunnen toepassen van mozaïekbeheer. Dit betekent dat er sprake is van verschillende vegetatiehoogten op de percelen. Om het mozaïekbeheer nog beter te kunnen toepassen, worden de komende jaren ook kleinschalige infrastructurele aanpassingen in het Oudeland van Strijen gerealiseerd.

Meer informatie over de kwaliteitsimpuls is te vinden op www.wshd.nl/oudelandvanstrijen.

Meer over dit onderwerp