Nieuws

Weidevogels brengen nauwelijks kuikens groot

  • 23 oktober 2020

‘Een verloren jaar’, zo gaat het broedseizoen 2020 voor weidevogels in Fryslân de boeken in. Uit telgegevens van zes organisaties blijkt dat het met grutto, kievit, tureluur en scholekster slecht gesteld is. Deze vier meest voorkomende weidevogels brachten dit voorjaar nauwelijks kuikens groot. Vandaag ontving gedeputeerde Douwe Hoogland van de zes organisaties het Jaarbericht Weidevogels in Fryslân 2020, met daarin de cijfers en trends. 

Grutto

Van onze nationale vogel, de grutto, werden in Fryslân 7622 broedparen en nesten geteld. Dat waren zo’n 600 meer dan vorig jaar. Het verschil is te wijten aan de inzet van meer tellers, die juist in coronatijd groter was. De getelde grutto’s brachten echter zo weinig kuikens groot, dat de gruttostand per saldo af zal nemen. Of, om het wat technischer te zeggen: het bruto territoriaal succes (BTS) kwam uit op 40%. Er is een BTS van 65% of hoger nodig om een populatie in stand te houden. Nooit eerder werd een zo laag BTS geteld. Als je weet dat 80 % van alle Europese grutto’s in Nederland broedt en een groot deel daar weer van in Fryslân, dan kun je op je vingers natellen dat het alarmerend slecht gaat met de grutto. Met de kievit, tureluur en scholekster gaat het vergelijkbaar slecht, de trendlijn gaat al decennialang naar beneden.

Oorzaken

De oorzaak van deze negatieve ontwikkeling is dat ons landschap steeds minder geschikt is geworden voor weidevogels: verdroging, versnippering, het verdwijnen van arealen kruidenrijk grasland, druk van predatoren, minder insecten en een minder voedselrijke bodem. Toch wordt er met passie en met vereende krachten gewerkt aan het behoud van ‘onze’ weidevogels. Het belangrijkste is om grote, robuuste weidevogelgebieden terug te krijgen. De provincie Fryslân kondigde bij de presentatie van het Jaarbericht aan met zes weidevogelprovincies, het ministerie van LNV en een aantal grote bedrijven uit de zuivelketen verder te willen werken aan Aanvalsplan Grutto van voormalig minister Pieter Winsemius. Staatsbosbeheer in Fryslân is hier nauw bij betrokken. 

De organisaties die het Jaarbericht Weidevogels in Fryslân 2020 samenstelden zijn: Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten. 

Lees hier het Jaarbericht


Meer over dit onderwerp