Nieuws

Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer: samen sterk voor ontwikkeling leefomgeving

  • 07 maart 2022
  • Flora en fauna

De directeuren van het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer ondertekenden op 1 februari 2022 een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties beschikken over een omvangrijke en diverse vastgoedportefeuille en gezamenlijk hebben we grote expertise en uitvoeringskracht op het vlak van ontwerp, verwerving, (ver)bouw, inrichting, beheer en afstoot van gronden en vastgoed.

Door het inzetten van kennis, netwerken, instrumentarium, gronden en gebouwen van beide organisaties willen we bijdragen aan de versnelde realisatie van een aantal maatschappelijke opgaven en te maken keuzes. Voorbeelden daarvan zijn de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), het stikstofbeleid en andere maatschappelijke opgaven.

We werken sinds juli 2021 al aan een ‘programma intensivering samenwerking Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer’. Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat de samenwerking officieel van start.

De samenwerking brengt meerdere voordelen met zich mee bij de ontwikkeling van projecten als Almere Oosterwold, Lelystad Warande of de stikstofopgave rond een N2000-gebied als de Weerribben. Ten eerste vergroten we onze slagkracht waarmee de realisatie van nationale maatschappelijke opgaven sneller kan worden bereikt. Daarnaast realiseren we door standaardisering van processen en transacties een efficiënte inzet van middelen en grond. Tot slot brengt het over en weer gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en instrumenten én de inzet daarbij van data, netwerk, kennis en expertise een grote toegevoegde waarde.

Bij de uitvoering van projecten zullen het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer zoveel als nodig en mogelijk als één uitvoerder optreden. We bepalen in onderling overleg hoe een maatschappelijke opgave zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. En waar nodig gaan we ook de samenwerking aan met andere (overheids-)partijen, uiteraard met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Meer over dit onderwerp