Nieuws

Afschot edelherten Oostvaardersplassen wordt nog niet hervat

  • 04 februari 2020

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 3 februari 2020 besloten dat het afschot van de edelherten in de Oostvaardersplassen nog niet hervat mag worden. De provincie Flevoland verleende een ontheffing voor het afschot, maar daar werd bezwaar tegen aangetekend. Gedurende deze procedure vroegen de bezwaarmakers om een voorlopige voorziening, zodat er geen dieren worden afgeschoten vóór er een nieuw besluit ligt van de provincie. De voorzieningenrechter wijst dit verzoek toe.

Volgens de voorzieningenrechter hebben de bezwaarmakers in beperkte mate kunnen reageren op een aanvullend ecologisch rapport, dat in opdracht van de Provincie Flevoland is opgesteld. Volgens de rechter is daarom op dit moment nog niet te zeggen of Gedeputeerde Staten - op grond van wat de bezwaarmakers nog zullen aanvoeren – een ander besluit zullen nemen of niet. Gedeputeerde Staten moeten namelijk – in de hoofdzaak, ook wel bodemprocedure - een beslissing nemen op het bezwaarschrift dat de bezwaarmakers bij hen hebben ingediend. 

Belangenafweging

Vanwege die onzekerheid heeft de rechter een belangenafweging gemaakt, of een schorsing van de ontheffing nodig is of niet. Die belangenafweging leidt er toe dat de ontheffing wordt geschorst. De rechter stelt voorop dat edelherten tot een beschermde inheemse diersoort behoren en het doden van edelherten alleen mogelijk is als aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Ook is voor de rechter van belang dat sprake is van een al jarenlang proces van groei van de edelhertenpopulatie en van veranderingen in flora en fauna, terwijl het besluit op bezwaar binnen afzienbare tijd zal worden genomen. 

Groei van de populatie

Er zijn, vanwege de ongelijke geslachtsverhouding, veel vrouwelijke edelherten (hindes) in de Oostvaardersplassen. De dieren zijn bovendien in een goede conditie. Dat betekent, dat als er deze winter geen afschot is met het doel om het aantal dieren structureel te verlagen, er bij de telling in het najaar een groei van ongeveer 700 edelherten wordt verwacht. De populatie edelherten zal – als deze weer kan doorgroeien - in een paar jaar weer op hetzelfde aantal komen als vóór de winter van 2017-2018. 

Winterbeheer

Deze winter zal het vroeg reactief beheer van de edelhertenpopulatie worden voortgezet. Dat betekent dat dieren, waarvan duidelijk is dat ze de winter niet zullen overleven of die gewond of gebrekkig zijn, tijdig door faunabeheerders worden geschoten om mogelijk onnodig lijden te voorkomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het moment van bijvoeren. Voor het bijvoeren van edelherten moet Staatsbosbeheer overigens op dat moment wel een ontheffing aan Gedeputeerde Staten vragen want zonder ontheffing is het bijvoeren van edelherten wettelijk verboden. Bijvoeren is nu overigens nog niet aan de orde. Staatsbosbeheer gaat door met de moerasreset en andere maatregelen die de natuur in het gebied meer kansen moeten geven. Ook is Staatsbosbeheer voornemens om struiken en bomen in het gebied te planten als beschutting voor de grote grazers en ter bevordering van de biodiversiteit.  

Lees het bericht van de Rechtbank, en het persbericht van Provincie Flevoland.

Meer over dit onderwerp